Utvärdering av basservicen 2019

Material och metoder

De kartor, grafer och tabeller som finns i utvärderingens avsnitt om verksamhetsmiljön baserar sig i huvudsak på material från 2018. För att åskådliggöra eventuella trender presenterar tabellerna och graferna ibland information om flera år. De huvudsakliga informationskällorna är öppna data från Statistikcentralen och Sotkanet. Även andra öppna data har använts, exempelvis biblioteks- och idrottsdatabaser. Temakartorna har tagits fram med hjälp av Kartfönstret i webbtjänsten Paikkatietoikkuna. Temakartornas källmaterial har överförts via ett öppet gränssnitt för bearbetning i Kartfönstret. Graferna har skapats med Excel och Tableau.

Senaste tillgängliga data har använts vid analyserna av utvärderingsobjekten. Basdata är i huvudsak från åren 2016-2019. Materialet som har använts i utvärderingen kan indelas i avgiftsbelagda data (Statistikcentralens avgiftsbelagda material) och data som samlats in via öppna gränssnitt (Statistikcentralen, Sotkanet, Biblioteken.fi och Liikuntapaikat.fi). Dessutom har regionförvaltningsverkens egna registeruppgifter använts. Om det inte har gått att få viktig information för utvärderingen från annat håll har vi använt elektroniska enkäter för respektive utvärderingsobjekt. Liksom annat material som använts är även dessa regionalt jämförbara.

Basserviceutvärderingen utgjordes främst av en kvantitativ bedömning där de metoder som använts varit direkta fördelningar och korstabulering. Tillgänglighetsberäkningarna som lämnats till delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning (KUTHANEK) baserar sig på förhållandet mellan läroanstalterna och befolkningens geografiska placering. Tidsserieanalyser lyfter fram trenderna i fenomenen. Kartor är ett utmärkt verktyg för att lyfta fram den regionala fördelningen av ärenden och förändringarna i fenomenen över tid.

I likhet med de två föregående utvärderingarna genomfördes även denna utvärdering i plattformen Patio. Den riksomfattande analysen och de regionala preciseringarna bildar tillsammans en helhet för bedömning av tillgången till basservice. Helheten bildar ett elektroniskt dokument där man med hjälp av Patios filtreringsfunktion kan göra mångsidiga regionala jämförelser. Färdiga filtreringsmodeller gör det lättare att göra jämförelser och i nuläget är Patio ett fungerande verktyg för regionala jämförelser.