Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Hur är undervisningen ordnad för barn och unga i läropliktsåldern?

Största delen av barn och unga i läropliktsåldern går i kommunens egen skola.

Största delen (74,2 %) av barnen i läropliktsåldern som placerats i kommunerna med stöd av barnskyddslagen studerar i kommunernas egna skolor (Figur 3.8.1.). Av de kommuner som besvarade enkäten fanns det flest barn placerade med stöd av barnskyddslagen i skolorna i RFV i Södra Finlands område (1 073) och minst i RFV i Lapplands område (106).

Av barnen i läropliktsåldern studerar färre än var femte (17,4 %) antingen helt eller delvis vid en barnskyddsanstalt. I de kommuner som besvarade enkäten studerade 115 elever någon annanstans än i en barnskyddsanstalt. Andra studieplatser för placerade barn än de som nämns ovan var också grundskolor och sjukhusskolor i en annan kommun.

Största delen (89,1 %) av de kommuner som besvarade enkäten ordnar undervisningen för barn som placerats med stöd av barnskyddslagen antingen själv eller i samarbete med andra kommuner. Nio av de kommuner som besvarade enkäten meddelade att de köper undervisningen av sådana utbildningsanordnare som avses i 7 och 8 § i lagen om grundläggande utbildning (dvs. registrerade sammanslutningar, stiftelser eller staten). 19 av kommunerna meddelade att undervisningen för placerade barn ordnas av barnskyddsanstalten och i 14 kommuners fall har kommunen också anställt en lärare till barnskyddsanstalten. De anställda lärarna var i regel formellt behöriga.

Kommunerna ordnade undervisningen för placerade barn i liten utsträckning på andra sätt. Exempel på detta var bland annat privat undervisning som ordnades av skolgångshandledaren eller undervisning som ordnades tillsammans med barnskyddsanstalten.

Av de barn som var placerade i kommunerna som besvarade enkäten fick knappt fem procent (215) inte undervisning det antal timmar som anges i statsrådets beslut. Orsaken till att ett placerat barn inte får undervisning det fastslagna antalet timmar har oftast att göra med barnets hälsotillstånd och det faktum att skolgången över huvud taget inte är möjlig fullt ut.

Nästan vart tredje (29,5%) barn i läropliktsåldern som placerats med stöd av barnskyddslagen har enligt enkäten till kommunerna ett beslut om särskilt stöd. Endast sju procent av de placerade barnen hade beslut om särskilda undervisningsarrangemang.

Figur 3.8.1. Antalet barn i skolorna i de kommuner som besvarat enkäten i respektive RFV-område.