Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Hur många barn eller unga i läropliktsåldern är placerade i kommunerna?

I fastlandets kommuner fanns det enligt enkäten sammanlagt 4 677 barn och unga i läropliktsåldern som var placerade med stöd av barnskyddslagen.

I de kommuner som besvarade enkäten fanns det år 2019 sammanlagt 4 677 barn i läropliktsåldern som var placerade med stöd av barnskyddslagen. I figur 3.6.1. presenteras antalet barn i läropliktsåldern enligt RFV-område som placerats med stöd av barnskyddslagen i de kommuner som besvarat enkäten. Flest placerade barn i läropliktsåldern i de kommuner som besvarade enkäten fanns i RFV i Södra Finlands område (1 482). Lägst var antalet i RFV i Lapplands område (90). Antalet barn i läropliktsåldern i de kommuner som besvarade enkäten presenteras landskapsvis i figur 3.6.2. Av de kommuner som besvarade enkäten bor flest barn i läropliktsåldern som

Figur 3.6.1. Antalet barn i läropliktsåldern placerade med stöd av barnskyddslagen i de kommuner som besvarat enkäten.

Figur 3.6.2. Antalet barn i läropliktsåldern i de kommuner som besvarade enkäten landskapsvis.