Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Sammandrag

I denna utvärderingsrapport granskas hur undervisningen för barn och unga i läropliktsåldern som placerats i kommuner med stöd av barnskyddslagen ordnades i kommunerna i Fastlandsfinland år 2019. Utvärderingsmaterialet baserar sig i huvudsak på svaren på en enkät som regionförvaltningsverken sände till kommunerna i februari 2020. Utöver detta har även material från Statistikcentralen och Institutet för hälsa och välfärd använts.

Regionförvaltningsverkens enkät skickades till alla kommuner i Fastlandsfinland och uppgifterna från enkäten gäller den situation som rådde i kommunerna 20.9.2019. Enkäten besvarades av 215 kommuner, vilket är 73,1 procent av kommunerna på fastlandet. Resultaten av enkäten kan därför anses vara ganska representativa och heltäckande, trots att exempelvis inte alla av de stora städerna besvarade enkäten.

Till uppgifterna från de kommuner som besvarade enkäten fogades även Statistikcentralens uppgifter om kommunernas invånarantal. Materialet har behandlats i excel och SPSS med hjälp av korrelationer, korstabulering och variansanalys. Statistiskt signifikanta skillnader har presenterats på signifikansnivå 0.05 (p <0.05).

I de kommuner som besvarade enkäten fanns det år 2019 sammanlagt 4 677 barn i läropliktsåldern som var placerade med stöd av barnskyddslagen. Största delen (74,2 %) av de placerade barnen i läropliktsåldern gick i kommunernas egna skolor. Av de placerade barnen studerade 17,4 procent i barnskyddsanstalter. Andra studieplatser för placerade barn än de som nämns ovan var också grundskolor och sjukhusskolor i en annan kommun. Nästan vart tredje (29,5 %) placerat barn hade ett beslut om särskilt stöd.

Utvärderingen visade att de största utmaningarna kommunerna hade när det gäller att ordna undervisningen för placerade barn var att eleverna har ett allt större behov av särskilt stöd och elevvård. Även i regionförvaltningsverkens utvärdering 2015 lyftes motsvarande teman fram som centrala utmaningar. Andra utmaningar enligt den nu genomförda utvärderingen är också det ökade behovet av speciallärare, elevernas mentala problem och informationsgången mellan kommunernas socialväsenden och skolväsenden.

Arbetsgruppens åtgärdsförslag är att informationsgången mellan olika aktörer ska förbättras, att placerade barns rättigheter ska tryggas i undervisningsarrangemangen samt att statsandelssystemet ska ses över i fråga om kommunernas operativa och ekonomiska ansvar.