Bibliotekslokaler

Riksomfattande utvärdering

Sammandrag

Inom biblioteksväsendet var målet för utvärderingen av basservicen kommunernas bibliotekslokaler.

De allmänna bibliotekens lokaler bedömdes på riksnivå senast för tio år sedan. Antalet verksamhetsställen och personalens närvaro har minskat, men de meröppna biblioteken har ökat bibliotekens totala öppettider. Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har ökat. De fysiska besöken har minskat, men minskningen har avmattats.

De servicemål som ställts upp för bibliotekslokalen och som härletts från bibliotekslagen uppnåddes. Bibliotekslokalerna fungerar och räcker väl för de traditionella bibliotekstjänsterna, men de nya uppgifter som anges i bibliotekslagen kan inte genomföras i alla kommuner. De nya uppgifterna och tjänsterna förutsätter att biblioteken kan omvandlas.

Biblioteksanvändarnas och bibliotekspersonalens bedömningar av bibliotekslokalerna avviker från varandra. Personalen bedömer lokalerna betydligt mer kritiskt än användarna.

Biblioteken ordnar cirka 40 000 avgiftsfria evenemang per år i sina lokaler med nästan en miljon deltagare. Dessutom finns det cirka 30 000 användarutbildningar, som har nästan en halv miljon deltagare.

Kommunerna ställer sina bibliotekslokaler till medborgarnas förfogande för ordnande av möten, evenemang och andra sammankomster. Varannan kommun tar inte ut någon avgift av sina invånare för användningen av sina lokaler. I nästan var femte kommun har biblioteket inga lokaler som kan ställas till utomståendes förfogande. En tredjedel av dem som besvarade enkäten informerar inte separat om de lokaler som kan bokas.

Biblioteken är också verksamma i lokaler som de delar med någon annan sektor. I bästa fall medför detta synergier också inom tjänsteproduktionen, i värsta fall har biblioteket inte tillräckligt med plats för bibliotekets grundläggande verksamhet.

Bibliotekslokalernas framtid påverkas bl.a. av kommunens ekonomi, beslutsfattarnas attityder till utveckling av bibliotekets verksamhet, ändringar i material- och serviceformerna samt personalens tillräcklighet, attityd och yrkeskunskap. Det finns fortfarande många möjligheter att utveckla tjänsterna i meröppna bibliotek.