Tjänster för unga i kommunen

Riksomfattande utvärdering

Sammandrag

Objektet för utvärdering av basservicen inom ungdomsväsendet var om tjänsterna för unga var tillräckliga i kommunen. I utvärderingen studerade man de synpunkter som kommunens sektorsövergripande samarbetsnätverk har på tillräckligheten av tjänster riktade till unga, dvs. man bedömde de ungas möjligheter att i kommunerna få olika tjänster som de behöver. Med detta avses alla tjänster som används av unga som bor inom kommunens område, inte enbart tjänster som kommunerna själva producerar. I utvärderingen deltog sammanlagt 11 tjänstehelheter. Vid utvärderingen användes en enkät som skickades till 294 kommuner i Fastlandsfinland till personer som ansvarar för styrnings- och servicenätverken för unga.

Utvärderingen av basservicen visar att största delen av tjänsterna för unga i kommunerna bedömdes fungera väl. I nästan varje tjänstehelhet finns det dock också tjänster som endast är rätt tillräckliga eller otillräckliga. I kommunerna har tjänsterna för unga ordnats på många olika sätt och med olika resurser på olika håll i Finland, och de genomförs också på olika sätt. De mest kritiska tjänsterna för unga i utvärderingen var mentalvårdstjänsterna och kollektivtrafiken. Tillgången till en jämlik och tillräcklig servicenivå för alla tjänster påverkas av dålig kollektivtrafik. De mest tillräckliga tjänsterna i utvärderingen ansågs vara gymnasieutbildningen, biblioteken, det uppsökande ungdomsarbetet, idrotts- och motionsmöjligheterna, den fria bildningsverksamheten, såsom medborgarinstitut, samt hälsovårdartjänster för personer under 18 år samt mun- och tandvård.

De unga känner inte till alla tillgängliga tjänster, eftersom servicenätverken ställvis är splittrade. Särskilt dåligt bedömdes de unga känna till mentalvårds-, missbruks- och boendetjänster. Informationen till unga och dem som arbetar med dem bör effektiviseras, servicevägarna ska göras bekanta och informationsgången mellan yrkesmänniskor ska dessutom förbättras.

Det bedömdes att ungdomstjänsterna och fritidstjänsterna på riksnivå är på en rätt tillräcklig nivå. De mest tillräckliga av ungdomstjänsterna upplevdes vara ungdomslokaler och den öppna verksamheten där, uppsökande ungdomsarbete, verkstadsverksamhet för unga samt individuell handledning. Det digitala ungdomsarbetet i skolor och på webben har ökat och fortsätter att öka. Lägerverksamheten minskar i kommunerna. Internationellt ungdomsarbete utförs endast i hälften av kommunerna, och det anses vara otillräckligt. Påverkansgrupper för unga finns i 280 kommuner och kommunerna har satsat ytterligare på att öka delaktigheten. Situationen för de hobby- och verksamhetsmöjligheter som finns tillgängliga för unga i kommunerna var god på riksnivå. Motions- och idrottsanläggningarna bedömdes vara tillräckliga. Bibliotekstjänsterna bedömdes vara klart tillräckliga för alla.

På riksomfattande nivå bedömdes gymnasieutbildningen vara tillräcklig och bättre tillgänglig än yrkesutbildningen som bedömts vara rätt tillräcklig. Nästan alla missbruks- och socialtjänster bedömdes vara rätt tillräckliga. Likaså ansågs nivån på hälsovårdstjänsterna vara rätt god, med undantag för psykologtjänsterna. De tjänster som hänför sig till arbete, boende och rörlighet är till sin tillräcklighet mycket olika på olika håll i Finland.

Vid utvärderingen av basservicen blev tillräckliga mentalvårdstjänster för unga en central utmaning för kommunerna. Enligt respondenternas utvärdering upplever de unga mest brister i mentalvårdstjänsterna, och de ansågs totalt sett vara de mest otillräckliga av alla tjänster som ingick i enkäten. Bristen på mentalvårdstjänster lyftes fram flera gånger i utvärderingen. De nya organisationerna inom social- och hälsovårdstjänsterna samt resursbristen ansågs vara utmaningar när det gäller tillgången till tjänster. Tjänster med låg tröskel och stöd för psykisk hälsa ska tillhandahållas i större utsträckning och med bättre resursfördelning än tidigare till de unga där de finns.