Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Slutsatser och åtgärdsförslag

Slutsatser

  • Utvärderingen visar att de största utmaningarna med att ordna undervisningen för placerade barn gällde elevernas allt större behov av intensifierat och särskilt stöd och elevvård.
  • Andra utmaningar är också det ökade behovet av speciallärare, elevernas psykiska problem och informationsgången mellan kommunernas socialväsenden och skolväsenden.

Åtgärdsförslag

  • Informationsgången mellan olika aktörer bör förbättras

Till att börja med måste det kontrolleras att lagstiftningen om överföring av uppgifter är så tydlig som möjligt och lämnar endast lite utrymme för tolkning. Dessutom behövs det gemensam utbildning och dialog mellan förvaltningsområdena för att säkerställa att lagstiftningen tolkas på samma sätt. Utvärderingen visade att det finns utmaningar med informationsgången i synnerhet när en elev placeras i en annan kommun. De uppgifter som är nödvändiga för att ordna undervisningen överförs inte heller alltid från den avsändande kommunen utan att den mottagande kommunen behöver begära detta separat. Det finns också problem med informationsgången mellan förvaltningsområdena både inom och mellan kommunerna.

  • Placerade barns kulturella rättigheter bör tryggas

Utvärderingen visade att det finns brister i undervisningsarrangemangen för placerade barn och unga. Boendekommunen måste dock alltid se till att elevens rätt till utbildning tillgodoses. På grund av de placerade barnens och ungdomarnas utmanande livssituationer är det inte alltid möjligt för dem att satsa på skolgången fullt ut. Med iakttagande av bestämmelserna i lagen om grundläggande utbildning kan undervisningsarrangemangen i sådana situationer skräddarsys så att elevens helhetssituation beaktas.

  • Statsandelssystemet bör ses över

Statsandelssystemet bör ses över så att den kommun som tar emot barn och unga som ska placeras inte hamnar i en ekonomiskt ofördelaktig situation. Den placerande och mottagande kommunens operativa och ekonomiska ansvar och skyldigheter bör tydligt fastställas i lagstiftningen.