Bibliotekslokaler

Riksomfattande utvärdering

Slutsatser och åtgärdsförslag

Slutsatser

 • Behovet av samarbete, gemensamma tjänster och strukturella förändringar inom kommunens sektorer har ökat. I kommunerna har det byggts flera aktivitetsbaserade lokaler där t.ex. skolan, ungdomslokalen och biblioteket är verksamma i samma byggnad.
 • Biblioteket ska vara nåbart och tillgängligt för alla. Biblioteksanvändarnas behov och förmåga att använda biblioteket kan dock vara olika, vilket innebär att t.ex. evenemang som ordnas i biblioteket kan försvåra användningen av biblioteket för vissa kunder.
 • Lagen om allmänna bibliotek trädde i kraft 2017. Bibliotekspersonalen känner till den reviderade bibliotekslagen och har omfattat den. TEAviisari visar dock att det finns utrymme för förbättringar i de kommunala beslutsfattarnas kunskap om biblioteken.
 • Minskningen av bibliotekens verksamhetsställen har försämrat tillgången till bibliotekstjänster, men å andra sidan har de meröppna bibliotekens öppettider förbättrat tillgången. De meröppna bibliotekens andel av bibliotekens totala öppettider är över en tredjedel.
 • Biblioteken kommunicerar i varierande grad om sina lokaler och tjänster. Bibliotekets kommunikation säkerställer för sin del en likvärdig tillgång till tjänster och en jämlik behandling av kunderna. Bibliotekslokalen i sig informerar om kvaliteten på bibliotekets tjänster och lockar kunder.
 • Bibliotekens e-material och webbtjänster har inte undanröjt bibliotekens behov av en fysisk lokal. När material- och tjänsteformerna förändras blir det allt viktigare att lokalerna kan omvandlas.

Åtgärdsförslag

 • Kommunerna fortsätter att ta i bruk gemensamma lokaler och bedriva sektorsövergripande samarbete. Biblioteken ska från början planera både gemensamma lokaler och verksamhet för att biblioteket i enlighet med bibliotekslagen ska kunna beakta bibliotekslokalens olika användargrupper och förändringar i biblioteksverksamheten.
 • Biblioteken planerar och schemalägger bibliotekens verksamhet så att varje kund kan använda biblioteket enligt sin egen förmåga och sitt eget behov också i små bibliotekslokaler och under meröppna biblioteks öppettider. Detta förutsätter att bibliotekslokalerna kan ändras enligt situationen och evenemanget.
 • Bibliotekscheferna och kommunala beslutsfattare förbättrar sin inbördes kontakt. Bibliotekscheferna informerar beslutsfattarna om det egna bibliotekets ärenden och utvecklingen av biblioteken samt bjuder in beslutsfattare till biblioteket för att träffa och diskutera med kunderna.
 • Biblioteken vidareutvecklar i allt närmare samarbete med kunderna även tjänster och verksamhet i meröppna bibliotek vid sidan av de normala tjänsterna. Kommunerna ser till att biblioteket har tillräckligt med personal för kunder och utvecklingsarbete.
 • Kommunikationen är en kontinuerlig, aktiv process där biblioteken regelbundet berättar för sina kunder och beslutsfattare inte bara om nya tjänster utan också om redan etablerade tjänster. Kommunikationssättet varierar beroende på målgrupperna.
 • När kommunerna planerar och ändrar bibliotekslokaler beaktar de att material och tjänster finns både i elektronisk och fysisk form. Bibliotekspersonalen ska kunna handleda sina kunder i både fysiska och virtuella rum.