Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet

Riksomfattande utvärdering

Slutsatser och åtgärdsförslag

Slutsatser

  • De centrala idrottsanläggningarnas läge i förhållande till befolkningens läge är bra, men det finns regionala skillnader i tillgången. I synnerhet tillgången till näridrottsanläggningar har förbättrats.
  • Det finns fortfarande mycket att utveckla när det gäller tillgängligheten i kommunala idrottsanläggningar.
  • Efterfrågan på träningstider är betydligt större än utbudet, särskilt i fråga om gymnastiksalar och idrottshallar, som erbjuder tider för flera motionsformer.
  • Gällande planer för idrottsanläggningar fanns i 39 procent av de kommuner som svarade. Planeringen av idrottsanläggningar som en del av utvecklandet av välfärden i kommunen ska stärkas och kommuninvånarna involveras i planeringen av idrottsanläggningar.

Åtgärdsförslag

  • Planeringen av idrottsanläggningar genomförs i kommunerna som en kontinuerlig process som en del av kommunens strategiska utveckling och planeringen av markanvändningen. I planeringen beaktas förändringarna i befolkningsstrukturen och den kommunala ekonomin. I planeringen av idrottsanläggningar inkluderas regelbunden bedömning av de befintliga idrottsanläggningarnas skick och funktionsduglighet, uppföljning av kommuninvånarnas motionsaktivitet och förhandsbedömning av konsekvenserna.
  • Tillgängligheten beaktas i alla skeden av planeringen och genomförandet av projekt för byggande av idrottsanläggningar. För kommunala idrottsanläggningar görs en tillgänglighetskartläggning.
  • Delaktighetsprocesserna och delaktighetskompetensen i kommunerna utvecklas för att effektivisera användningen av idrottsanläggningar som betjänar stora användargrupper och förbättra förutsättningarna för vardagsmotion.