Teckenspråkiga och CODA-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Riksomfattande utvärdering

Hur många teckenspråkiga och coda-barn omfattas av småbarnspedagogiska tjänster och förskoleundervisning?

Småbarnspedagogiken omfattar 30 teckenspråkiga och 31 coda-barn. I förskoleundervisningen finns 15 teckenspråkiga och 8 coda-barn. (Figur 2.6.1.) Regionalt kan det konstateras att största delen av de teckenspråkiga och coda-barnen finns i områdena Södra Finland, Västra och Inre Finland samt Sydvästra Finland. Det totala antalet barn som använder teckenspråk är så litet att det inte annars är meningsfullt att presentera resultatet regionalt.

Teckenspråkiga och coda-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Riksomfattande utvärdering

Hur många av personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har teckenspråkskunskaper?

Enligt svaren deltog inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 157 teckenspråkskunniga personer i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter och 64 teckenspråkskunniga personer i assisterande uppgifter. I anvisningarna hade definitionen av teckenspråkiga förklarats. I enkäten avgränsades personer som använder stödtecken och tecknat tal. Trots anvisningen kunde kommunerna ha olika åsikter om teckenspråkskunniga personer, så den erhållna informationen är inte helt tillförlitlig. (Tabell 2.6.1.) Antalet personer i undervisnings-, fostrings- och vårduppgifter samt assisterande uppgifter som använder teckenspråk är störst inom området Mellersta Finland. Det större antalet teckenspråkskunniga anställda i Mellersta Finland kan förklaras av att det vid Jyväskylä universitet finns ett teckenspråkscenter vars huvudsakliga uppgift är att genomföra och utveckla samt i samarbete med andra aktörer inom branschen koordinera den högsta forskningen och utbildningen i teckenspråk i Finland.

Figur 2.6.1. Teckenspråkiga och coda-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Tabell 2.6.1. Teckenspråkskunnig personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning