Utvärdering av basservicen 2019

Uppdraget och organiseringen av arbetet

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) har regionförvaltningsverken till uppgift att utvärdera den regionala tillgången till basservice. De berörda ministerierna och centralförvaltningsmyndigheterna styr utvärderingen inom sina egna förvaltningsområden.

Ministerierna som styr regionförvaltningsverken ombads att tillsammans med regionförvaltningsverken utarbeta förslag på vilka delområden utvärderingen av basservicen 2019 skulle gälla. Utvärderingsobjekten skulle vara sådana att resultaten från utvärderingen skulle ha verklig betydelse för regionförvaltningsverken och ministerierna. Utvärderingen skulle vidare stöda regionförvaltningsverkens grundläggande uppgift så att det fanns en tydlig koppling till inriktningen och utvecklandet av regionförvaltningsverkens verksamhet och verksamhetens genomslagskraft.

Ministerierna bads också att tillsammans med regionförvaltningsverken ge förslag på ett eventuellt övrgripande tema för utvärderingen. Denna utvärdering har inget tvärsektoriellt tema som spänner över alla utvärderingsobjekt.

I utvärderingen av basservicen år 2019 har den riksomfattande rapporten och de regionala analyserna utarbetats samtidigt som ett elektroniskt dokument. Det preliminära datumet för färdigställande av rapporten var 31.5.2020.

Utvärderingen gäller följande basservice 2019:

 • Småbarnspedagogik
 • Förskoleundervisning
 • Grundläggande utbildning för barn som har placerats med stöd av barnskyddslagen eller privat placerade barn
 • Kulturtjänster
 • Bibliotekslokaler
 • Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet
 • Tillgången till service för unga
 • Tillgången till veterinärtjänster
 • Tillgången till veterinärtjänster - jour
 • Tillgången till tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande
 • Tillgång till snabb insats av räddningsväsendet

Närmare information om innehållet i respektive utvärderingsobjekt och utvärderingsfrågorna framgår av Patios innehållsförteckning.

En riksomfattande koordineringsgrupp som inrättats för att utveckla basserviceutvärderingen har även deltagit i utvärderingsarbetet. Ordförande för koordineringsgruppen var Jukka Erkkilä (RFV i Norra Finland och sekreterare Olli Aulaskari (RFV i Norra Finland).