Bibliotekslokaler

Riksomfattande utvärdering

Verksamhetsmiljö

Kommunen har till uppgift att ordna verksamheten i det allmänna biblioteket. Bibliotekstjänsterna är bas-service för alla ålderskategorier. Kommunerna upprätthåller ett täckande och högklassigt nätverk av bibliotekstjänster. Lagen om allmänna bibliotek stöder det arbete som utförs i kommunerna.

Finland indelas i dels områden med en riklig ung befolkning dels områden med få unga. Prognosen över utvecklingen av befolkningsandelen för 0–15-åringar fram till 2040 är talande. (Karta 5.4.1.) På kommunnivå förutspås variationsintervallet vara som störst cirka 20 procentenheter. Denna omständighet skapar mycket olika randvillkor för kommunernas livskraft och utveckling. Enligt prognosen finns det relativt sett flest unga i området mellan Uleåborg och Vasa samt i de viktigaste stadsregionerna. Spegelbilden av att de unga åldersklasserna minskar är att de gamla åldersklasserna ökar. Denna utveckling framgår också av trenden att antalet personer i arbetsför ålder minskar. In- och utflyttningen har en betydande inverkan på befolkningsmängden på både riksnivå och regional nivå.

Åren 2016–2018 minskade antalet personer i unga åldersklasser (0–14-åringar) i Finland med nästan 12 000 personer (0,2 procentenheter). Utvecklingen var likartad i alla landskap. (Figur 5.4.1.) Andelen 0–14-åringar varierar kraftigt mellan de olika RFV-områdena. År 2018 var åldersgruppens andel av hela befolkningen 16 %. I RFV-området Norra Finland var motsvarande andel 18,8 % och i RFV-området Östra Finland 14,1 % (skillnaden 4,7 procentenheter). (Figur 5.4.2.) Den kvantitativa och relativa minskningen av de unga åldersklasserna och befolkningens stigande medelålder i sin helhet är ett finländskt och alleuropeiskt fenomen. I Finland är det särskilt utmanande att de stora efterkrigstida åldersklasserna åldras. Situationen sätter hård press på statens och den kommunala ekonomins bärkraft och på ordnandet av tjänsterna i sin helhet.

Antalet huvudbibliotek och filialbibliotek har förblivit nästan oförändrat under perioden 2016–2019. (Tabell 5.4.1.) Antalet huvudbibliotek var 282 år 2019, vilket var en minskning med två jämfört med situationen 2016. Antalet filialer var oförändrat. Antalet bokbussar minskade med två till 135.

 

Karta 5.4.1. 0–15-åringar, % av befolkningen, befolkningsprognos 2040 (2018)

Figur 5.4.1. Antalet 0–14-åringar åren 2016–2018

Figur 5.4.2. Andelen 0–14-åringar åren 2016–2018

Tabell 5.4.1. Utvecklingen i huvud- och filialbibliotek 2016–2019