Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet

Riksomfattande utvärdering

Verksamhetsmiljö

Kommunerna är betydande producenter av motions- och idrottstjänster och skapare av verksamhetsförutsättningar. Kommunerna upprätthåller årligen motions- och idrottstjänster för över 800 miljoner euro. Kommunernas idrottsväsende sysselsätter cirka 5 000 personer. År 2020 fanns det nästan 39 000 idrottsanläggningar i Finland. Kommunerna äger och upprätthåller ca 70 procent av idrottsanläggningarna. Kommunens centrala uppgift är att främja motion och annan fysisk aktivitet som främjar hälsan. Kommunen stöder kommuninvånarnas rörlighet genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsanläggningar och utveckla det lokala och regionala samarbetet samt motion som främjar hälsa och välfärd.

TEA-indikatorn beskriver den hälsofrämjande aktiviteten hos den aktör som ansvarar för främjandet av motion och idrott i kommunen. Poängtalet anger hur väl den hälsofrämjande aktiviteten genomförs i kommunen. Poängtalet 100 innebär att verksamheten till alla delar är förenlig med antagen god praxis och god kvalitet. Medeltalet för hela landet var 73 år 2018. Granskat per RFV-område har RFV-området Norra Finland sett det högsta poängtalet (78) och det lägsta har RFV-området Västra och Inre Finland och samt RFV-området Sydvästra Finland (67). I granskningen på kommunnivå var variationsintervallet mycket stort (18–92 poäng) (Karta 6.4.1.).

År 2020 fanns det nästan 39 000 idrottsanläggningar i Finland (Tabell 6.4.1.). (Tabellen beskriver antalet idrottsanläggningar i olika regioner i Finland år 2020 enligt tjänstegrupp.) Cirka 39 procent av dem var utomhusplaner och idrottsparker. Därefter var de vanligaste idrottsanläggningarna terrängidrottsplatser (nästan 20 %) och lokaler för inomhusidrott (cirka 18 %). I fråga om servicebyggnader är siffrorna i tabellen inexakta. Antalet idrottsanläggningar var störst inom RFV-området Södra Finland (nästan 12 500 st.) och minst inom RFV-området Sydvästra Finland (cirka 2 700 st.). Det finns tydliga skillnader mellan landskapen beroende på de regionala särdragen i fråga om hurdana idrottsanläggningar (tjänstegrupper) som tillhandahålls kommuninvånarna. Till exempel i fråga om RFV-området Sydvästra Finland fästs uppmärksamhet vid den stora andelen terrängidrottsanläggningar (35 %) och rekreationsobjekt (26 %) (Figur 6.4.1.). I områden med många invånare och mindre utrymme framhävs andelen utomhusplaner och idrottsparker.

Karta 6.4.1. Främjande av motion och idrott i kommunerna (TEAviisari)

Tabell 6.4.1. Antalet idrottsanläggningar

Figur 6.4.1. Fördelningen av idrottsanläggningar enligt servicerupp år 2020.