Tjänster för unga i kommunen

Riksomfattande utvärdering

Verksamhetsmiljö

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken hör till kommunens uppgifter som kommunen genomför i samarbete med andra aktörer på ungdomsområdet. Tjänsterna inom ungdomsarbetet kan också genomföras regionalt i samarbete mellan kommunerna. Kommunen beaktar de lokala förhållandena när den skapar förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet genom att ordna tjänster och lokaler för unga samt genom att stödja de ungas medborgarverksamhet.

Antalet personer i unga åldersklasser (0–28-åringar) har minskat i alla regionförvaltningsområden under åren 2016–2018. (Figur 7.4.1.) Den numerärt sett största minskningen skedde inom RFV-området Västra och Inre Finland, där åldersgruppens storlek sjönk med nästan 7 500 personer. Inom RFV i Lappland var motsvarande siffra nästan 1 650 personer. Det bör noteras att även inom RFV i Norra Finland minskade åldersklassens storlek med nästan 3 400 personer. Även befolkningsandelen för åldersgruppen har minskat under granskningsperioden i alla regioner. År 2018 var åldersgruppens andel av hela befolkningen 32,3%. (Figur 7.4.2.) Den har minskat med 0,6 procentenheter mellan 2016 och 2018. Den högsta andelen i åldersgruppen var 2018 inom RFV i Norra Finland (35,9 %) och den minsta inom RFV i Östra Finland, där motsvarande andel var 29,3 %.

 

 

Figur 7.4.1. Antalet unga i åldern 0–28 år per regionförvaltningsområde 2016–2018.

Figur 7.4.2. Antalet unga i åldern 0–28 år per regionförvaltningsområde 2016–2018.