Allmänt om utvärderingen

Meddelandet 15.6.2020

Utvärderingen av basservicen lyfte fram tiotals utvecklingsbehov

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturverksamheten, biblioteken, ungdoms-och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av den regionala tillgången till basservice 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporterna publicerades i sin helhet 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio. (www.patio.fi)

Den kommunala grundläggande servicen i Finland står inför en brytningspunkt de kommande åren på grund av befolkningens förändrade åldersstruktur, sjunkande nativitet, de ökande kostnaderna, regionala segregationen och urbaniseringen. En central fråga är hur man kan trygga en jämlik tillgång till basservice och överlag till offentlig service för alla. Utvärderingen av tillgången till basservice ger jämförande information om förändringar i regionerna och om hur tillgången till basservice utvecklas.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld och det är viktigt att analysera utvecklingen och väga den mot framtiden. På detta sätt kan vi förutse konsekvenserna av omvälvande förändringar och förbereda oss på dem. Ett stort mervärde ligger också i att bedömningen av basservicen är tväradministrativ. Det är betydelsefullt att rapporten granskar tillgången till basservice ur medborgarnas perspektiv. Särskilt positivt är att rapporten behandlar tjänster för barn och unga.

Den första motsvarande utvärderingsrapporten färdigställdes 1996. Från och med 2013 har utvärderingen gjorts vartannat år och i din hand har du nu den 22:a rapporten om utvärderingen av basservicen.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarade för att samordna utvärderingen, för den metodiska utvecklingen av processen och för att ta fram ett datasystem som stödde utvärderingen. I arbetet deltog förutom regionförvaltningsverken även finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och inrikesministeriet.

172 åtgärdsförslag och slutsatser för ökad likvärdighet

Rapporten lyfter fram olika utmaningar inom de delområden som utvärderades. Den presenterar 172 slutsatser och åtgärdsförslag för att rätta till bristerna. I denna utvärdering gällde nästan hälften av utvärderingsobjekten barn och unga.

Utvärderingen gällde följande basservice 2019:

  • Teckenspråkiga barn och coda-barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning för barn som har placerats med stöd av barnskyddslagen eller privat placerade barn
  • Kulturella tjänster - tillgång och resursanvändning
  • Bibliotekslokaler - lokalernas användbarhet, tillgänglighet och ändamålsenlighet på det sätt som bibliotekslagen förutsätter
  • Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet - de kommunala idrottsanläggningarnas läge, antal och tillgänglighetsanpassning
  • Tillgången till service för unga i kommunerna
  • Tillgången till veterinärtjänster
  • Tillgången till veterinärtjänster- jour
  • Tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande
  • Tillgång till snabb insats av räddningsväsendet

Det kommer att publiceras nio pressmeddelanden på finska och svenska om utvärderingarna. Det är första gången som rapporterna publiceras på svenska i en egen del av webbtjänsten Patio. Av produktionsskäl öppnas innehållet så fort som möjligt senare i juni.

Jag vill rikta ett tack till ministerierna för samarbetet kring arbetet med rapporten och valet av utvärderingsobjekt. Ett särskilt tack till alla som har deltagit i förberedelserna, skrivandet och publiceringen av rapporten.

Jag hoppas att rapporten och dess rekommendationer är till nytta vid utvecklandet av servicen.  

 

Terttu Savolainen

Överdirektör, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 

Vad är regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen?

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom utvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet. 

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio.