Bibliotekslokaler

Meddelandet 15.6.2020

När materialen och tjänsterna i biblioteken förändras blir det allt viktigare att lokalerna kan omformas

Utvärderingen av basservicen i kommunernas bibliotekslokaler 2019 visar att medborgarna fortfarande behöver fysiska bibliotekslokaler i vardagen. Trots att e-materialen och e-tjänsterna har ökat behövs bibliotekslokaler inte bara för traditionella bibliotekstjänster utan också allt mer för inlärning, hobbyer, arbete och medborgarverksamhet samt för främjande av den samhälleliga kulturella dialogen. Det är därför allt viktigare att bibliotekslokalerna kan omformas.   

I fjol besökte närmare 54 miljoner biblioteksanvändare de allmänna biblioteken. På biblioteken ordnades över 90 000 evenemang där över 1,5 miljoner personer deltog, varav en halv miljon deltog i utbildningar.

Det allmänna biblioteket ska ha ändamålsenliga lokaler, modern utrustning samt tillräcklig och kunnig personal. I genomsnitt kan kommunerna uppfylla dessa krav.

Biblioteken ska vara omformbara

Bibliotekslokalerna fungerar och räcker väl till för de traditionella bibliotekstjänsterna. Biblioteket ska dock också erbjuda lokaler för inlärning, hobbyer, arbete och medborgarverksamhet samt främja den samhälleliga och kulturella dialogen på det sätt som den reviderade bibliotekslagen förutsätter. Alla kommuner kan inte uppfylla dessa krav. Lösningen kan vara planmässig gemensam användning av lokaler och bibliotekslokaler som kan omformas efter situationen samt förändringar i tjänsterna och materialen.

Medborgarna behöver handledning och möteslokaler

Biblioteken har en allt viktigare roll när det gäller att handleda medborgarna till digitala tjänster och andra nya saker och färdigheter. Bibliotekets dator kan också vara biblioteksanvändarens enda möjlighet att betala sina räkningar och sköta sina övriga elektroniska tjänster i det digitala samhället.

Den fria medborgarverksamheten behöver avgiftsfria offentliga samlingslokaler. Fyra av fem kommuner kan erbjuda sina invånare dessa i sina bibliotek. Ett sammanträde i ett bibliotek ger också kommunala beslutsfattare möjlighet att lära sig mer om bibliotekets lokaler, tjänster, personal och användarna.

Varannan kommun har också meröppna biblioteket, dvs. bibliotek som är öppna efter tjänstetid. Över en tredjedel av den totala öppettiden i bibliotek är meröppet. De meröppna biblioteken har inte minskat på behovet av personal. Den reviderade bibliotekslagen har ändrat på bibliotekets och samtidigt också personalens uppgifter. När det vid biblioteket finns tillräckligt med personal för att utveckla bibliotekstjänsterna och bibliotekslokalerna, innebär det en effektivare användning av kommunens resurser än tidigare.

Kompletterande e-tjänster

Bibliotekens e-material och e-tjänster har inte undanröjt bibliotekens behov av fysiska lokaler. E-bokens andel av bibliotekssamlingen är ännu under en procent, även om användningen av e-böcker hela tiden ökar. Av kostnadsskäl står också en del av bibliotekens e-material till användarnas förfogande endast i bibliotekslokalerna. E-tjänsterna kompletterar alltså, men ersätter inte de fysiska bibliotekslokalerna.

Utvärdering av basservicen 2019

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom basserviceutvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet.  

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio. 

 

Lag om allmänna bibliotek 1492/2016 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161492

Basserviceutvärderingen 2019: bibliotekslokaler
Basserviceutvärderingen 2019 i sin helhet (patio.fi)

#basservice
#regionförvaltningsverket
#utvärdering

 

Tilläggsupplysningar:
överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
fornamn.efternamn@avi.fi