Kulturtjänster

Meddelandet 15.6.2020

Kommunernas kulturella tjänsteutbud varierar - ringa resurser i många kommuner

Utbudet av kulturella tjänster på det finländska fastlandet varierade år 2019. Nästan alla kommuner erbjöd kulturella evenemang, grundläggande konstundervisning och andra kulturella fritidsaktiviteter samt gästande musikföreställningar och scenisk konst. Permanent och yrkesmässig verksamhet ordnades främst av urbana kommuner. De upplevde också att de på ett bra sätt genomförde uppgifterna som anges i lagen om kommunernas kulturverksamhet. Resurserna för kulturella tjänster är emellertid knappa i många kommuner.

Resursanvändningen och tillgången till tjänsterna

I basserviceutvärderingen av kulturella tjänster 2019 fokuserar man på tillgången av kulturella tjänster och resurserna. Med tillgången till kulturella tjänster avses hur mycket och vilka slag av kulturella tjänster som erbjuds i kommunen. Med resurser avses kommunens kostnader, personalresurser samt kompetens och samarbete då kulturaktiviteter ordnas.

Av befolkningsgrupperna beaktas i kommunernas kulturverksamhet bäst barn och unga, de som finns i olika anstalter och äldre. Verksamhetsmodellen där man hämtar kulturella aktiviteter till enheter inom social- och hälsovården är vanlig.

Kostnaderna för kulturella aktiviteter bildar en mycket liten del av kommunernas totala ekonomi. De ekonomiska uppgifterna ger emellertid inte en helhetsbild av kulturverksamhetens omfattning eller verksamhetens effektivitet i kommunerna.

Bättre kulturella tjänster genom samarbete och kompetens

Samarbete är en viktig förutsättning och resurs för kulturella aktiviteter. Utveckling av samarbetet förbättrar utbudet av kulturella tjänster. Redan över 75 procent av kommunerna på det finländska fastlandet har etablerad praxis när det gäller att ordna tjänsterna tillsammans med andra aktörer i kommunen.

Kommunernas bedömning av den egna kompetensen i olika funktioner varierar. Majoriteten av kommunerna upplever att de kan samarbete med olika aktörer. Särskilt önskar man i kommunerna mer kunskap om hur man utnyttjar digital teknologi, engagerar kommuninvånarna samt marknadsför kulturella tjänster och kommunikation.

Kommunerna kan få statsunderstöd för utveckling av kulturväsendet och därtill sakkunnigtjänster från Centret för konstfrämjande. Kommunerna kan också utnyttja riksomfattande och regionala utvecklingsuppdragsprojekt.

Fokus på personalresurser

Ungefär hälften av kommunerna som besvarade basserviceutvärderingen använde mindre än ett årsverke för allmänkulturell verksamhet (52 % av kommunerna). Personen som ansvarade för den allmänkulturella verksamheten hade oftast en sammansatt tjänst (67 %) där hen sköter uppgifter inom flera sektorer. Tjänsteinnehavaren som ansvarar för kulturen i kommunen har oftast en högre högskoleexamen inom kultursektorn eller någon annan högskoleexamen.

Mera personresurser behövs för kulturverksamheten i synnerhet i annat än urbana kommuner. Tillräcklig arbetstid ska reserveras i kommunerna för att ordna verksamheten – också när det är fråga om en sammansatt tjänst eller anställning.

Enkäten för utvärderingen besvarades av 75 procent av kommunerna på det finländska fastlandet: resultaten omfattar inte hela landet utan är riktgivande.

Utvärdering av tillgången till basservice är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Genom utvärderingen av basservice som görs vartannat år följer man upp, övervakar och bedömer hur jämlik tillgången till basservice är i hela landet.

Lag om om kommunernas kulturverksamhet 166/2019

Utvärderingen av basservice 2019: kommunernas kulturella tjänster
Utvärderingen av basservice 2019 i sin helhet (patio.fi)

#basservice
#regionförvaltningsverket
#utvärdering

 

Mer information:

Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore:
Minna Ruusuvirta, specialforskare, tfn 050 326 8014
Vappu Renko, forskare, tfn 050 566 0360
fornamn.efternamn@cupore.fi