Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettauus

TIEDOTE 15.6.2020

Lähiliikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt ja saavutettavuus parantunut

Keskeisten liikuntapaikkojen sijainti suhteessa väestön sijaintiin on hyvä, mutta niiden saavutettavuudessa on alueellisia eroja. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut. Kunnallisten liikuntapaikkojen esteettömyydessä on vielä parannettavaa. Peruspalvelujen arvioinnissa 2019 selvitettiin kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen fyysistä saavutettavuutta ja esteettömyyttä verrattuna vuoden 2013 arvioinnin tuloksiin. Kyselyyn vastasi 92 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua liikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella lähellä käyttäjiä. Lähiliikuntapaikat ovat maksuttomia ja helposti saavutettavissa. Fyysisellä saavutettavuudella tarkoitetaan etäisyyttä lähiliikuntapaikalle tai aikaa, joka käyttäjältä menee liikuntapaikalle siirtymiseen.

Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on parantunut. Alueelliset erot ovat edelleen kuitenkin huomattavia. Suomen väestöstä 66 % asuu kahden kilometrin sisällä lähimmästä lähiliikuntapaikasta, kun matka mitataan kevyenliikenteen väylää pitkin. Uimahallit palvelevat laajoja käyttäjäryhmiä ja ovat terveyttä edistävän liikunnan näkökulmasta merkittäviä liikuntapaikkoja. Lähes 98 %:lla suomalaisista on maksimissaan 30 minuutin ajomatka lähimpään uimahalliin tai kylpylään. 

Keskeiset liikuntapaikat sijoittuivat hyvin yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta. Liikuntasalit ja pallokentät olivat sijoittuneet parhaiten kuten vuoden 2013 arvioinnissakin. Huonosti tai melko huonosti saavutettavia liikuntapaikkoja arvioitiin olevan vähän.

Käyttövuorojen kysyntä ylitti tarjonnan liikuntasaleissa ja -halleissa, jotka tarjoavat harrastusmahdollisuuksia suurelle joukolle ihmisiä ja eri liikuntamuotoja.

Kunnallisten liikuntapaikkojen esteettömyydessä on vielä paljon kehitettävää

Liikuntapaikan tulee olla esteetön siten, että erilaiset käyttäjäryhmät voivat sitä käyttää. Parhaiten esteettömyys toteutui arvioinnin mukaan uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä. Kyselyyn vastanneista kunnista 91 % ilmoitti, että ainakin osa kunnan uimahalleista on esteettömiä. Uimahalli palvelee laajoja väestöryhmiä ja on tärkeä liikuntapaikka etenkin soveltavan liikunnan eri käyttäjäryhmille. Eniten puutteita esteettömyyden näkökulmasta oli kuntosaleissa, jäähalleissa ja liikuntasaleissa.

Pitkäjänteinen liikuntapaikkasuunnittelu tärkeää

Liikuntapaikkasuunnittelulla voidaan edistää asumisympäristöjen arkiliikuntamahdollisuuksia sekä liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Voimassa olevien liikuntapaikkasuunnitelmien määrä kunnissa ei ollut juurikaan lisääntynyt verrattuna vuoteen 2013. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden näkökulmasta on lisäksi tärkeää, että liikuntatoimi on osallisena kunnan maankäytön suunnittelussa ja kaavoitusprosessissa. Tämä toteutui noin puolessa kunnista.

Liikuntapaikkasuunnitteluun tulee sisältyä myös olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi, kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja vaikutusten ennakkoarviointi. Liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan lisäksi kehittää vahvistamalla kuntalaisten osallisuutta. Lähes kaikissa vastanneissa kunnissa kuntalaisilla ja eri käyttäjäryhmillä oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun jollakin tavalla silloin, kun kunta suunnittelee uutta liikuntapaikkaa tai olemassa olevan liikuntapaikan peruskorjausta.   

 

Peruspalvelujen arviointi 2019

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi.  

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019. Arviointiraportit julkaistiin 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä. 

Peruspalvelujen arviointi 2019: lähiliikuntapaikat
Peruspalvelujen arviointi 2019 kokonaisuudessaan (patio.fi)

Aluehallintovirastokohtaiset tulokset lähiliikuntapaikkojen arvioinnista:

Etelä-Suomen AVI
Itä-Suomen AVI
Lapin AVI
Lounais-Suomen AVI
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Pohjois-Suomen AVI

#peruspalvelut
#AVIarvioi

 

Lisätietoa:
Valtakunnallinen raportti ja Itä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515

Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja llpo Piri, p. 0295 016 559

Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Lounais-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822

Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi