Teckenspråkiga och CODA-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Meddelandet 15.6.2020

Medvetenheten om teckenspråkigas och coda-barns språkliga rättigheter måste ökas genom information och utbildning

Vid utvärderingen av basservicen 2019 utreddes i vilken omfattning teckenspråkiga barn och hörande barn till döva föräldrar (nedan coda-barn) deltar i småbarnspedagogik och förskoleundervisning. I Finland saknas ett enhetligt register över personer som använder teckenspråk. Dessutom är den statistiska information som finns tillgänglig i ämnet splittrad, baserad på uppskattningar och osäker.

 

Antalet teckenspråkiga och coda-barn som använder teckenspråk som modersmål är litet

I Fastlandsfinland är det få barn som använder teckenspråk. Inom småbarnspedagogiken i Fastlandsfinland deltar 30 barn som använder teckenspråk och i förskoleundervisningen 15 barn som använder teckenspråk. För coda-barn är motsvarande siffror 31 och 8. I Finland arbetar dock 221 teckenspråkskunniga personer med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter eller assisterande uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Vid Jyväskylä universitet finns ett teckenspråkscenter som genomför, utvecklar och koordinerar den högsta forskningen och utbildningen inom teckenspråk i Finland.

Efterfrågan och utbud möts inte – statistikföringen bör utvecklas

Det finns alltså betydligt fler teckenspråkiga anställda än barn som använder teckenspråk. För att dessa barn och den teckenspråkskunniga personalen ska mötas bör det grundas ett behörighetsregister för personalen. Via registret vore det enkelt att kontrollera personalens teckenspråkskunskaper. Statistikföringen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen gällande anteckning av modersmålet bör också utvecklas. Statistikföringen bör vidareutvecklas också genom att personens modersmål införs i befolkningsregistret. Dessutom bör en person ha rätt att meddela att hen använder fler än ett modersmål.

Teckenspråkiga och coda-barn ska inom undervisning och småbarnspedagogik kunna använda sitt eget språk och även få det på sitt eget språk, även om det för närvarande inte finns någon skyldighet till detta i lagen. Undervisningens kvalitet och enhetlighet ska säkerställas i lagstiftningen. Med information och utbildning kan medvetenheten ökas.
 

Utvärdering av basservicen 2019

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom basserviceutvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet.  

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio. 

 

Basserviceutvärderingen 2019: teckenspråkiga och coda-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
Basserviceutvärderingen 2019 i sin helhet (patio.fi)

#basservice
#regionförvaltningsverket
#utvärdering

 

Tilläggsupplysningar:

inspektör för bildningsväsendet Malin Eriksson, tfn 0295 018 618
fornamn.efternamn@rfv.fi