Tillgången till veterinärtjänster och tillsynen av djurens hälsa och välbefinnande

Meddelandet 15.6.2020

Djurskyddsinspektionerna ökar och det finns en efterfrågan på mångsidiga veterinärtjänster

Av utvärderingen av basservicen år 2019 framgår att djurskyddsinspektioner görs i allt större utsträckning och att övervakningen av djurens hälsa ändrar karaktär. En efterfrågan på omfattande veterinärtjänster finns framför allt bland husdjursägare. 

Antalet djurskyddsinspektioner som grundar sig på misstanke har nästan fördubblats under de senaste tio åren. År 2019 rörde två tredjedelar av alla djurskyddsinspektioner som gjorts på grund av misstanke sällskapsdjur. Efter år 2013 har fler inspektioner gjorts som har gällt sällskapsdjur än produktionsdjur. Övervakningen av djurens hälsa och välbefinnande år 2019 har utretts genom regionförvaltningsverkets utvärdering av basservicen.

I kommunerna utförs djurskyddsövervakningen i huvudsak av kommunalveterinärer, dvs. tillsynsveterinärer, som utsetts för uppgiften. Tillsynsveterinärerna ansvarar för områden av varierande storlek. År 2018 fanns det 70 tillsynsveterinärstjänster i hela landet enligt Livsmedelsverkets statistik.

− Djurskyddsarbete är krävande och ofta belastande. Tillsynsveterinärerna önskar att de skulle ha möjlighet att arbeta i par särskilt vid tillsynsbesök, konstaterar länsveterinären Tiina Juselius.

Djurskyddsövervakning görs i en varierande miljö. Försummelse av djur har ofta ett samband med psykisk ohälsa och missbruksproblem, vilket kan leda till hotfulla situationer inom djurskyddsarbetet. Det ökade antalet sällskapsdjur och den illegala införseln av djur har ökat myndigheternas uppgifter framför allt i städerna. Spridningen av djursjukdomar är en risk som är aktuell över hela världen. Risken lyfts fram i utvärderingen som något vi bör vara förberedda på.

Privata mottagningar kompletterar kommunernas veterinärtjänster

Kommunalveterinärer erbjuder grundläggande veterinärtjänster i regel under vardagar och dagtid. Allt oftare erbjuds tjänsterna på centraliserade kollektiva mottagningar. En del kommuner har alltjämt mottagningar med en kommunalveterinär, där veterinären sköter alla uppgifter ensam. På det finländska fastlandet fanns det i slutet av år 2019 222 kommunala veterinärmottagningar. Privata veterinärmottagningar eller veterinärer som gör hembesök och som i huvudsak sköter smådjur och hästar fanns det cirka 500 av i hela landet. Antalet privata veterinärer som sköter produktionsdjur var cirka 100.

− Kollektiva veterinärmottagningar förbättrar serviceutbudet genom att till exempel lokalerna kan utrustas mångsidigare. De privata veterinärmottagningarna kompletterar kommunernas serviceutbud. Kraven på skötseln av sällskapsdjur ökar framför allt i städerna. Det finns även en större efterfrågan på hembesök av veterinärer och utbudet av dessa är större nu än tidigare, berättar Tiina Juselius.

Det ingår i kommunens uppgifter att ordna veterinärjour under alla tider på dygnet. I utvärderingen konstateras att veterinärjouren måste ordnas på områden som är tillräckligt stora för att ha tillräckligt många veterinärer som kan dela på de dagliga jourerna. 

I utvärderingen framkommer även att det kan ta lång tid att få hjälp av veterinären i glest befolkade områden i omfattande jourområden. På motsvarande sätt kan kunden ha lång väg till jourhavande smådjursklinik, om smådjursjouren har inrättats som köptjänst centralt för ett väldigt stort område. På små jourområden finns det å andra sidan inte tillräckligt med arbete för att jourhavande ska söka sig till dem, och det är därför svårt att få veterinärvikarier till jourerna.

Jour som sköts som köptjänst kan komplettera den kommunala servicen, men den får inte begränsa den. Jourhavande veterinärer finns för närvarande i 50 jourområden i Finland.

 

Utvärdering av basservicen 2019

En av regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom utvärderingen följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet. Utvärderingen görs vartannat år. 

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på.  Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio. 

 

Basserviceutvärderingen 2019: tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande
Basserviceutvärderingen 2019: tillgången till veterinärtjänster
Basserviceutvärderingen 2019: tillgången till veterinärtjänster – jour
Basserviceutvärderingen 2019 i sin helhet (patio.fi)

#basservice
#RFVutvärderar

 

Mer information:

länsveterinär Tiina Juselius, tfn 0295 016 190
fornamn.efternamn@avi.fi