Tjänster för unga i kommunen

Meddelandet 16.6.2020

Mentalvårdstjänster för unga och kollektivtrafiken en stor utmaning för kommunerna

Enligt en utvärdering av basservicen fungerar största delen av de tjänster som riktar sig till unga under 29 år väl i kommunerna. Tjänsterna har dock ordnats på mycket olika sätt och med olika resurser. Mentalvårdstjänsterna och kollektivtrafiken lyftes fram som de mest otillräckliga tjänsterna för unga i denna utvärdering. Den svaga kollektivtrafiken påverkar överallt tillgången till tjänster för unga.

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är kommunens uppgifter, som kommunen genomför tillsammans med andra aktörer inom ungdomssektorn. Kommunerna kan också producera tjänster gemensamt.

Föremål för utvärderingen var:

  • ungdomstjänster och fritidstjänster
  • utbildningstjänster
  • mentalvårds- och missbrukartjänster
  • social- och hälsovårdstjänster samt
  • tjänster i anslutning till arbete, boende och rörlighet.

I kommunerna är de mest tillräckliga tjänsterna för unga gymnasieutbildning, bibliotekstjänster, uppsökande ungdomsarbete, motions- och idrottsmöjligheter, fri bildningsverksamhet och hälsovårdarservice för personer under 18 år samt mun- och tandvård för personer under 18 år.

I fråga om ungdomstjänsterna är man mest nöjd med ungdomslokalerna och den verksamhet som ordnas i dem. I kommunerna utförs nuförtiden allt mer ungdomsarbete via webben och på digitala plattformar samt i skolor. Gymnasieutbildningen är mer tillräcklig och tillgänglig än yrkesutbildningen, eftersom kommunerna har fler gymnasier än läroanstalter som leder till ett yrke. Unga måste ofta söka sig till yrkesutbildning utanför den egna hemorten, där också tillgången till kollektivtrafik medför egna utmaningar. Hobby- och verksamhetsmöjligheterna är goda i nästan alla kommuner. Också största delen av missbruks-, hälso- och socialtjänsterna anses vara tillräckliga.

De unga själva känner dock inte till alla tjänster som är tillgängliga i kommunen. De som svarade på utvärderingsenkäten i kommunernas sektorsövergripande styrnings- och servicenätverk för unga bedömer att de unga inte känner bra till exempelvis mentalvårdstjänster, boendetjänster eller missbrukartjänster. Informationen om tjänsterna har varit bristfällig, och servicenätverket är delvis förvirrande. Det finns skäl att på ett mångsidigt och effektivt sätt informera både unga och dem som arbetar med unga om kommunernas tjänster. För att finna mentalvårdstjänster kan dokumenterade tjänstekartor användas som hjälp. Vid läroanstalter kan unga hänvisas till mentalvårdstjänster med låg tröskel. Det lönar sig också att öka antalet lågtröskeltjänster utan tidsbokning. Det förebyggande arbete som utförs i tid är viktigt.

Det är bra att engagera de unga i utvecklingen av alla tjänster. De ska ha möjlighet att delta i utvärderingen och den respons de ger ska beaktas på ett genuint sätt. Även arbetstagarresurserna för skötseln av ärenden som gäller unga måste utökas. När det gäller tjänster som riktar sig till unga bör man i allt högre grad samarbeta också över kommungränserna.

Den nuvarande coronaviruspandemin har lyft fram betydelsen av kommunernas och ungdomstjänsternas beredskapsverksamhet. De ungas välbefinnande kan tryggas t.ex. genom att man utarbetar och regelbundet uppdaterar beredskaps- och krisplaner.

I utvärderingen ingick 11 tjänstehelheter som sammanslogs till fem större helheter. Enkäten skickades till 294 kommuner i Fastlandsfinland till personer som ansvarar för styrnings- och servicenätverken för unga. Antalet personer som svarade på enkäten var täckande, eftersom alla kommuner utom en svarade på enkäten.

Ungdomslagen föreskriver om sektorsövergripande samarbete, för vilket kommunen ska ha ett styrnings- och servicenätverk eller någon annan motsvarande samarbetsgrupp. Nätverken har till uppgift att främja samarbetet för att genomföra ungdomsverksamheten samt främja samordningen av tjänster som riktar sig till unga, gemensamma förfaranden för styrning av unga till tjänster samt ett smidigt informationsutbyte. Dessutom ska nätverken samla information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden samt utifrån dem bedöma de ungas situation till stöd för det lokala beslutsfattandet och planerna.

Utvärdering av basservicen 2019

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom basserviceutvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet.  

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio.

Utvärdering av basservicen 2019: kommunernas ungdomstjänster (på finska)
Utvärdering av basservicen i sin helhet 2019 (patio.fi)

Respektive regionförvaltningsverks resultat av utvärderingen: (på finska):

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Norra Finland

#basservice
#ungdomstjänster
#utvärdering #regionförvaltningsverket

 

Tilläggsupplysningar:

överinspektör för ungdomsväsendet Aino Tormulainen, tfn 0295 016 807 (till 17 juni)
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

överinspektör för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 0205 018 827 (18.6–14.7)
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819 (18.6–10.7)
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265 (från 20 juli)
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi