Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Meddelandet 15.6.2020

Rum för förbättring i ordnandet av grundläggande utbildning för placerade barn och unga

Utvärderingen av basservicen 2019 visade att brister i informationsgången och elevernas ökade behov av särskilt stöd orsakade utmaningar vid ordnandet av grundläggande utbildning för placerade barn.

Resultaten av den enkät som regionförvaltningsverket skickade till kommunerna visade att det finns rum för förbättring när kommunerna ska ordna grundläggande utbildning för placerade barn och unga. De största problemen med undervisningen för placerade barn gällde elevvården och tillgången till särskilt stöd. Enkäten genomfördes som en del av regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen, och uppgifterna baserar sig på situationen som gällde 2019.

− Utmaningarna gällde ofta informationsgången. Placeringen av ett barn kan komma som en överraskning för den mottagande kommunen, vilket gör det svårt för den att förbereda sig på att ordna undervisningen. En annan stor utmaning är elevernas ökade behov av elevvård och av intensifierat och särskilt stöd. Det behövs också mer speciallärare just nu, summerade Ann-Sofi Loo, överinspektör för bildningsväsendet, de centrala observationerna av enkäten. 

Svaren på enkäten visade att ungefär tre fjärdedelar av de placerade barnen i läropliktsåldern gick i kommunens egen skola. Mindre än en femtedel av de placerade barnen studerade helt eller delvis i en barnskyddsanstalt. I de 215 kommuner som besvarade enkäten fanns det sammanlagt 4 677 barn eller unga i läropliktsåldern som var placerade med stöd av barnskyddslagen. Antalet placerade barn har ökat under senare år.

Ett barn kan med stöd av barnskyddslagen tillfälligt placeras utanför det egna hemmet. Placerade barn bor exempelvis hos en ny familj, i en barnskyddsanstalt eller ett familjehem. Barnets rätt till grundläggande utbildning måste tryggas i den kommun där han eller hon har placerats. En del av de placerade barnen och ungdomarna behöver särskilt inlärningsstöd, vilket kommunen bör beakta.

Antalet läroanstalter som ger grundläggande utbildning minskar i Finland och kommer att fortsätta att minska. Åldersgrupperna minskar likaså och kommunerna slår ihop sina låg- och högstadier. Antalet placerade barn kommer att fortsätta att öka, vilket gör det viktigt att fästa avseende vid organiseringen av den grundläggande utbildningen i kommunerna.
 

Regionförvaltningsverkens basserviceutvärdering 2019

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom basserviceutvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet. 

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på.  Utvärderingsrapporterna publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens webbtjänst Patio. 

 

Basserviceutvärderingen 2019: grundläggande utbildning (patio.fi)
Basserviceutvärderingen 2019 i sin helhet (patio.fi)

#basservice
#utvärdering

 

Mer information:

kommunikatör Oskar Karlsson, tfn 0295 018 071
fornam.efternamn@rfv.fi