Kulttuuripalvelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuvio 4.6.1.1. Järjestääkö tai tukeeko kuntanne vuonna 2019 seuraavia kulttuuripalveluita? Vaihtoehdon valinneiden Etelä-Suomen kuntien lukumäärä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita molemmat kyllä-vaihtoehdot (n=41).

Kuvio 4.6.1.2. Järjestääkö tai tukeeko kuntanne vuonna 2019 seuraavia kulttuuripalveluita? Taiteen perusopetus. Vaihtoehdon valinneiden Etelä-Suomen kuntien lukumäärä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita molemmat kyllä-vaihtoehdot (n=41).

Kuvio 4.7.1.1. Kunnat, joissa edistettiin vuonna 2018 kulttuuritoimintaa joillekin seuraavista ryhmistä erikseen tai integroidusti (%).

Kuvio 4.8.1.1. Kuntalaisten osallistaminen kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä (%).

Kuvio 4.9.1.1. Kulttuuritoimintaan käytettävissä olevia tai vuokrattavia tiloja (%).

Kuvio 4.10.1.1. Kuntien tekemä yhteistyö kulttuuritoiminnassa eri toimijoiden kanssa (%).

Kuvio 4.13.1.1. Muiden hallintokuntien osaamisen hyödyntäminen kunnan kulttuuritoiminnassa (%).

Taulukot

Taulukko 4.4.1.1. Seurataanko kulttuurista vastaavalla hallinnonalalla säännöllisesti seuraavia asioita? Kuntalaisten tyytyväisyys kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (vuosi 2019).

Taulukko 4.4.1.2. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.4.1.3. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Työikäisten kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.4.1.4. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Ikääntyneiden kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.7.1.1. Kunnat, joissa käytössä kysyttyjä toimintamalleja eri väestöryhmien huomioimiseen kulttuuritoiminnassa (%).

Taulukko 4.9.1.1. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta määriteltyjen tehtävien toteutuminen kunnissa. Kunnat, jotka kokevat tehtävien toteutuvan erittäin hyvin tai hyvin (%) (n=116).

Taulukko 4.9.1.2. Kuntien kulttuuritoimen (tai vastaavan) vuonna 2019 saama hankerahoitus joltain ulkopuoliselta taholta (esim. ESR, Leader, säätiöt tai rahastot, ym.) (%).

Taulukko 4.10.1.1. Onko kunnassanne vakiintuneita toimintamalleja tai rakenteita kulttuuripalvelujen järjestämiseen muiden hallintokuntien kanssa?

Taulukko 4.11.1.1. Yleisen kulttuuritoiminnan nettokustannukset Etelä-Suomen ja koko Manner-Suomen kunnissa vuonna 2018.

Taulukko 4.11.1.2. Kulttuuritoiminnan kustannukset, €/asukas.

Taulukko 4.12.1.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kunnissa vuonna 2019.

Taulukko 4.13.1.1. Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön koulutus (%).

Taulukko 4.13.1.2 Kunnat, jotka kokevat omaavansa erittäin paljon tai paljon osaamista tarkastelluilla toiminnan alueilla (%).