Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Onko esteettömyys huomioitu kunnallisilla perusliikuntapaikoilla?

Vajaassa viidesosassa kunnista oli tehty esteettömyyssuunnitelmia. Eniten niitä oli tehty uimahalleille.  

Pelkkä liikuntapaikan olemassaolo ja käyttövuoro eivät vielä takaa liikuntapaikan saavutettavuutta. Liikuntapaikan tulee olla esteetön siten, että erilaisilla käyttäjäryhmillä on mahdollisuus käyttää sitä.  

Kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat esteettömyyden toteutuvan parhaiten uimahalleissa, pallokentillä ja yleisurheilukentillä, samoin kuin vuoden 2013 arvioinnissakin. Uimahalli on laajoja väestöryhmiä palveleva ja soveltavan liikunnan eri käyttäjäryhmille tärkeä liikuntapaikka, mistä syystä niiden esteettömyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Etelä-Suomen kunnista 91 prosenttia ilmoitti, että ainakin osa kunnan uimahalleista on esteettömiä.

Eniten puutteita esteettömyydessä oli kuntosaleissa, jäähalleissa ja liikuntasaleissa. Jos kaikki kunnan liikuntapaikat eivät ole esteettömiä, tilojen sopivuus eri käyttäjäryhmien tarpeisiin tulee ottaa huomioon käyttövuoroja jaettaessa. Esteettömät liikuntapaikat tukevat yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnalliseen aktiivisuuteen.  

Esteettömyyssuunnitelmien määrä on lisääntynyt hieman vuoden 2013 tuloksista. Vuonna 2013 15 prosenttia vastanneista Etelä-Suomen kunnista ilmoitti, että kunnan liikuntapaikoille on tehty esteettömyyssuunnitelma. Vuonna 2019 liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelmia oli tehty 17 prosentissa vastanneista kunnista. Esteettömyyden turvaaminen liikuntapaikoilla vaatii suunnitelmallista työtä. Hyvällä suunnittelulla esteettömyys voidaan ottaa huomioon liikuntapaikkojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kaikissa vaiheissa ja kaikki käyttäjäryhmät huomioiden.  

Liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan kehittää myös vahvistamalla kuntalaisten osallisuutta. Kun käyttäjiä osallistetaan liikuntapaikkojen suunnitteluprosessiin, parantaa se sekä liikuntapaikkojen esteettömyyttä että käyttäjien yhdenvertaisuutta. Kuntien liikuntaviranhaltijoilta kysyttiin, onko käyttäjillä mahdollisuus osallistua suunnitteluun, kun kunta suunnittelee uutta liikuntapaikkaa tai olemassa olevan liikuntapaikan peruskorjausta. Kuntalaisilla ja eri käyttäjäryhmiä edustavilla tahoilla oli lähes kaikissa kunnissa mahdollisuus osallistua suunnitteluun jollakin tavalla.