Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Liikuntalaki (390/2015) 

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

Perustuslaki (731/1999) 

Tilastokeskus. Väestöennuste. Julkaisu 17.6.2019. 

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja, 2014.  

Kilpelä, Niina 2013. Esteettömät sisäliikuntatilat. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu 106.  

Kotavaara, Ossi & Rusanen, Jarmo 2016. Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti. Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisuja, tiedonantoja 1/2016, Oulu.  

Nivala, Aleksi & Kotavaara, Ossi 2020. LIISA 20 – Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus, julkaisematon loppuraportti.  

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 10, 2013.   

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014: 4. Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirja. Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion liikuntaneuvosto.  

Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2018/18. 2018. Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön muistio 2018.  

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:13. Kunnat käännekohdassa? Kuntien tilannekuva 2020. Valtiovarainministeriö, Helsinki.