Kirjastotilat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Itä-Suomea toimintaympäristönä leimaavat ikääntyneen väestön suuri osuus sekä laajat, vesistöjen pilkkomat haja-asutusalueet ja väestön vähentyminen. Viime vuosina myös Itä-Suomessa taajamissa asuvien osuus on kasvanut: vuonna 2012 taajamissa asui 72,4 % väestöstä, mutta vuonna 2018 jo 74 %. Muutosta selittää niin väestön ikääntyminen ja sen vaatima palvelutarpeen muutos kuin väestön vähentyminen.

Väestökehitys vuosina 2016–2019 on laskeva niin 0–15-vuotiaiden ikäryhmässä kuin 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Yli 65-vuotiaiden asukkaiden osuus puolestaan kasvaa syntyvyyden vähenemisen ja muuttotappion myötä (Kuvio 5.4.2.1.).

Alle 15-vuotiaiden määrälliset ja prosentuaaliset osuudet seutukunnittain on kuvattu taulukoissa 5.4.2.1. ja 5.4.2.2.

Vuoteen 2040 ulottuvassa väestöennusteessa trendi jatkuu voimistuen (Kuvio 5.4.2.2.). Kun vuonna 2019 yli 65-vuotiaiden osuus Itä-Suomen AVI-alueella oli noin 27 %, vuonna 2040 se tulisi olemaan yli 33 %. Alle 15-vuotiaiden prosentuaalisten osuuksien ennuste seutukunnittain kuvataan taulukossa Taulukossa 5.4.2.3.

Väestömuutokset ovat osaltaan vaikuttaneet kuntien taloustilanteen heikkenemiseen. Se puolestaan on johtanut kuntaliitoksiin sekä palveluyhteistyöhön. Kirjastotoimen osalta tämä näkyy pääkirjastojen määrän vähenemisenä ja lähikirjastojen määrän kasvuna. Muutos on ollut kiivainta 2000-luvun alussa, mutta muutostahti on tasoittunut muutaman viimeisen vuoden aikana. (Taulukko 5.4.2.4. ja taulukko 5.4.2.5.) Vaikka kirjastoverkon supistuminen on heikentänyt kirjastojen saavutettavuutta, on saavutettavuutta toisaalta pystytty parantamaan aukioloaikoja laajentamalla. (Kuvio 5.4.2.3.)

Itä-Suomen AVI-alueella on 46 kuntaa ja 34 kirjastolaitosta. Palveluyhteistyön myötä Itä-Suomeen on syntynyt useita seutukirjastoja, mistä syystä kuntien ja pääkirjastojen lukumäärät poikkeavat toisistaan. Seutukirjastoja ovat Joensuun seutukirjasto, johon kuuluvat Joensuun kaupunginkirjaston lisäksi Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kirjastot, Toenperän kirjasto, johon kuuluvat Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastot, Mikkelin seutukirjasto, johon kuuluvat Mikkelin kaupunginkirjaston lisäksi Hirvensalmen, Pertunmaan ja Puumalan kirjastot sekä Kuopion kaupunginkirjaston yhteydessä toimivat Kaavin ja Tuusniemen kirjastot.

Kuvio 5.4.2.1. Eri ikäryhmien väestöosuuden kehitys Itä-Suomen AVI-alueella vuosina 2016 – 2019

Kuvio 5.4.2.2. Väestöennuste ikäryhmittäin ja maakunnittain Itä-Suomen AVI-alueella vuonna 2040

Kuvio 5.4.2.3. Aukiolotuntien muutosprosentti Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2014 - 2019

Taulukko 5.4.2.1. Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 1999 ja 2019

Taulukko 5.4.2.2. Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2017 - 2019

Taulukko 5.4.2.3. Itä-Suomen AVI, 0-14 -vuotiaiden prosentuaaliset osuudet koko väestöstä seutukunnittain, ennuste vuoteen 2040

Taulukko 5.4.2.4. Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 1999 ja 2019

Taulukko 5.4.2.5. Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrä Itä-Suomen AVI-alueen kirjastoissa vuosina 2017 – 2019