Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Liikuntalaki (390/2015)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Perustuslaki (731/1999)

Kysely Manner-Suomen kunnille: Peruspalvelujen arviointi 2019. Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus. Vastausprosentti 92 (270 kuntaa)

Tilastokeskus. Väestöennuste. Julkaisu 17.6.2019.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja, 2014.

Kilpelä, Niina 2013. Esteettömät sisäliikuntatilat. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu 106.

Kotavaara, Ossi & Rusanen, Jarmo 2016. Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti. Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisuja, tiedonantoja 1/2016, Oulu.

Nivala, Aleksi & Kotavaara, Ossi 2020. LIISA 20 – Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus, julkaisematon loppuraportti.

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 10, 2013. 

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:4. Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirja. Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion liikuntaneuvosto.

Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2018/18. 2018. Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön muistio 2018.

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:13. Kunnat käännekohdassa? Kuntien tilannekuva 2020. Valtiovarainministeriö, Helsinki.