Vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen arviointi

Johdanto arviointiin

Peruspalvelujen arviointi tuo esiin kymmeniä kehitystarpeita

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi valittujen arviointikohteiden avulla. Arviointiraportit julkaistiin kokonaisuudessaan 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä. (www.patio.fi)

Kuntien peruspalvelut ovat Suomessa tulevina vuosina murroksessa väestön ikärakenteen muutoksen, syntyvyyden laskun, kustannusten kasvun, alueellisen eriytymisen ja kaupungistumisen myötä. Keskeinen kysymys on, kuinka peruspalvelujen ja yleensäkin julkisten palveluiden tasapuolinen saatavuus turvataan kaikille. Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnilla saadaan vertailutietoa alueella tapahtuvista muutoksista ja peruspalvelujen saatavuuden kehityksestä.

Elämme nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja on tärkeää analysoida tapahtunutta kehitystä ja peilata sitä tulevaisuuteen. Näin voimme ennakoida murroksen vaikutuksia ja varautua niihin. Suuri lisäarvo on myös peruspalveluiden arvioinnin yhteiskuntaa läpileikkaavalla poikkihallinnollisuudella. Merkittävää on, että raportissa tarkastellaan peruspalvelujen saatavuutta kansalaisten näkökulmasta. Erityisen myönteistä käsillä olevassa raportissa on, että siinä käsitellään lasten ja nuorten palveluita.

Ensimmäinen vastaavanlainen arviointiraportti valmistui vuonna 1996. Vuodesta 2013 lähtien lakisääteinen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on tehty joka toinen vuosi ja käsissäsi on nyt 22. peruspalvelujen arvioinnin raportti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa erikoistumistehtävänään arvioinnin koordinoinnista, prosessin menetelmällisestä kehittämisestä sekä arviointia tukevan tietojärjestelmän muodostamisesta. Aluehallintovirastojen lisäksi mukana työssä ovat olleet ohjaavina tahoina valtiovarainministeriö (VM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Ruokavirasto ja sisäministeriö (SM).

172 toimenpide-ehdotusta ja johtopäätöstä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi

Peruspalvelujen arvioinnissa tuodaan esiin palveluihin liittyviä haasteita. Raportissa on 172 asiantuntijoiden esittämää johtopäätöstä ja toimenpide-ehdotusta puutteiden korjaamiseksi. Tällä arviointikierroksella lähes puolet arviointikohteista liittyi lapsiin ja nuoriin.

Vuoden 2019 arvioinnin kohteet ovat seuraavat:

  • Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen tai yksityisesti sijoitettujen lasten opetus
  • Kulttuuripalvelut - kunnan kulttuuripalvelujen saatavuus ja resurssit
  • Kirjastotilat - kirjastolain edellyttämät tilojen käytettävyys, saatavuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus - kunnan perusliikuntapaikkojen sijainti, määrä ja esteettömyys
  • Kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys
  • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta – saatavuus
  • Pelastustoiminnan nopean avun saanti

Arvioinneista julkaistaan yhdeksän tiedotetta suomeksi ja ruotsiksi. Ensi kertaa arviointiraportit julkaistaan omassa ruotsinkielisessä Patio-järjestelmässä. Tuotannollisista syistä sisältö avataan myöhemmin kesäkuussa, heti kun mahdollista.

Kiitän ministeriöitä yhteistyöstä raportin valmistelussa ja arviointikohteiden valinnassa. Erityisen suuri kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana raportin kirjoittamisessa, valmistelussa ja julkaisussa.

Toivon, että raportista ja suosituksista on hyötyä palvelujen kehittämisessä.  

 

Terttu Savolainen

Ylijohtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 

Mikä on peruspalveluiden arviointi?

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. 

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019.  Arviointiraportit julkaistiin 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä.

 

Lisätietoja:

Aineisto on julkaistu PATIO-alustalla www.patio.fi

Arvioinnista yleensä / kehittämispäällikkö Olli Aulaskari, puh. 0295 017 533, etunimi.sukunimi@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto