Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Johdanto

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) edellyttää, että kunta järjestää alueellaan kiireellistä eläinlääkärinapua kaikkina vuorokaudenaikoina. Päivystys on järjestettävä yhteistoiminnassa alueen muiden kuntien kanssa niin, että päivystysalue on vähintään yhden seutukunnan tai maakunnan kokoinen. Riittävän suurella päivystysalueella on tarpeeksi paljon kunnaneläinlääkäreitä, jolloin eläinlääkäreille ei tulisi liian usein päivystysvuoroja ja eriytetty pieneläinpäivystys olisi mahdollista.

Päivystyksen tulisi olla järjestetty erikseen suuria ja pienikokoisia kotieläimiä varten, mutta eriyttämisvaatimuksesta voidaan poiketa perustellusta syystä, esimerkiksi alueella, jossa on vain vähän eläimiä. Usein alueella ei ole riittävästi kunnaneläinlääkäreitä, jotta eriytetty kahden eläinlääkärin yhtäaikainen päivystys toimisi ilman eläinlääkäreiden kohtuuttoman tiuhaa päivystysrasitusta. Toisilla alueilla suureläinten määrä on niin vähäinen, ettei erilliselle suureläinpäivystykselle ole tarvetta. Joillain harvaan asutuilla alueilla taas pieneläinpotilaiden määrät päivystyksessä ovat hyvin kohtuullisia, jolloin erillistä päivystystä ei tarvita. On myös alueita, joilla päivystys on hyvin hiljainen ja päivystysaika on vain valmiustilassa oloa. 

Eriytetylle pieneläinpäivystykselle ei ole laissa annettu erityisiä sisällöllisiä vaatimuksia. Nykyaikaisten vaatimusten mukaisessa pieneläinpäivystyksessä tulisi kuitenkin olla valmius tehdä kiireellisiä leikkauksia, jolloin tarvitaan myös avustaja. Vaihtoehtoisesti eläimen voi vakavassa tapauksessa lähettää ensiavun jälkeen pieneläinklinikalle, jos sellainen on kohtuullisen matkan päässä. Pieneläinpäivystyksessä myös omistajien puhelinneuvonta vie paljon työaikaa.

Jotkut yhteistoiminta-alueet ovat hankkineet pieneläinpäivystyksen ostopalveluna suurten kaupunkien pieneläinklinikoilta. Tällöin pieneläinten omistajien on varauduttava kuljettamaan eläimiä pitkiäkin matkoja päivystävän eläinlääkärin luo myös alueilla, joilla muutoin on totuttu palvelujen läheisyyteen. Joskus omistajat eivät pysty tai halua kuljettaa eläintä kohtuuttoman pitkää matkaa päivystävälle pieneläinklinikalle, mistä voi seurata eläinsuojelullisia ongelmia. Suureläimiä päivystävä kunnaneläinlääkäri saattaa olla lähellä, mutta joidenkin alueiden sopimukset kieltävät kunnaneläinlääkäriä hoitamasta pieneläimiä päivystyksessä. Lain mukaan kiireellisen eläinlääkärinavun tulee olla saatavilla kohtuullisen matkan päässä.

Kunnaneläinlääkärit laskuttavat palvelustaan kunnaneläinlääkäritaksan mukaisesti, jolloin hinnat ovat asiakkaille kohtuullisia, vaikka päivystysaikana taksa on korotettu. Ostopalveluklinikoiden tulisi toimia lain mukaisesti vahvistetun hinnaston mukaan, mutta päivystysaikaiset käyntihinnat saattavat silti nousta korkeiksi.

Päivystysaikaiset virkatehtävät, kuten kiireelliset eläinsuojelutapaukset tai tarttuvan eläintaudin epäily, tulee virassa olevan kunnaneläinlääkärin hoitaa. Kuntia ei kuitenkaan ole lainsäädännöllä velvoitettu järjestämään päivystystä virkatehtäviä varten. Ongelmia ilmenee, jos kunta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta koko virka-ajan ulkopuolisen eläinlääkäripalvelun, jolloin päivystysaikana ei ole virkaeläinlääkäriä töissä lainkaan.

Arvioinnissa tarkasteltiin, toteutuivatko eläinlääkintähuoltolain vaatimukset kuntien muodostamilla päivystysalueilla.

Lähitulevaisuuden näkymät

Tuotantoeläintiloista erityisesti nautatilojen määrä on vähentynyt koko maassa viimeisen 30 vuoden ajan ja trendi on jatkuva. Sikatilojen määrä lähti laskuun vasta reilu 10 vuotta sitten. Joillakin alueilla tiloja on edelleen paljon, ja suureläinpäivystys voi olla kiireinen. Tällöin eriytetty pieneläinpäivystys on paikallaan varsinkin, jos alueen sisällä on isoja kaupunkeja, jolloin myös pieneläimiä on paljon.

Ihmisillä on entistä enemmän lemmikkieläimiä. Pieneläinpäivystys voi olla kiireinen ja vaativa, koska lemmikinomistajien vaatimukset eläinlääkäripalvelujen laatua kohtaan ovat kasvaneet ja myös päivystysaikoina halutaan suoritettavan entistä vaativampia toimenpiteitä.