Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Valtakunnallinen arviointi

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Arvioinnin perusteella kuntien suurimmat ongelmat sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä johtuvat lisääntyneestä tehostetun ja erityisen tuen sekä oppilashuollon tarpeesta.
  • Lisäksi ongelmia opetuksen järjestämisessä aiheuttavat lisääntynyt erityisopettajien tarve, oppilaiden mielenterveyteen liittyvät haasteet sekä tiedonkulku kuntien sosiaalitoimien ja koulutoimien välillä.

Toimenpide-ehdotukset

  • Tiedonkulkua eri toimijoiden välillä tulee parantaa

Yhtäältä on tarkistettava, että tietojen siirtämiseen liittyvä lainsäädäntö on mahdollisimman selkeä ja jättää vain vähän tulkinnan varaa. Toisaalta tarvitaan yhteistä koulutusta ja vuoropuhelua hallinnonalojen kesken, jotta lainsäädäntöä tulkitaan samalla tavalla. Arvioinnissa ilmeni, että tiedonkulussa on haasteita erityisesti silloin, kun oppilas sijoitetaan toiseen kuntaan. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömätkään tiedot eivät aina siirry lähettävältä kunnalta ilman vastaanottavan kunnan pyyntöä. Myös hallinnonalojen välisessä tiedonkulussa on ongelmia sekä kuntien sisällä että kuntien välillä.

  • Sijoitettujen lasten sivistykselliset oikeudet tulee turvata

Arvioinnissa ilmeni, että sijoitettujen lasten ja nuorten opetusjärjestelyissä on puutteita. Asuinkunnan on kuitenkin aina huolehdittava, että oppilaan oikeus opetukseen toteutuu. Sijoitettujen lasten ja nuorten haasteellisten elämäntilanteiden vuoksi täysipainoinen opiskelu ei ole aina mahdollista. Tällaisissa tilanteissa opetusjärjestelyt voidaan perusopetuslain säädöksiä noudattaen räätälöidä niin, että niissä otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne.

  • Valtionosuusjärjestelmää tulee tarkistaa

Valtionosuusjärjestelmää on tarkistettava niin, että sijoitettavia lapsia ja nuoria vastaanottava kunta ei sijoituksen takia joudu taloudellisesti epäedulliseen tilanteeseen. Sijoitettavia lapsia ja nuoria lähettävän ja vastaanottavan kunnan toiminnalliset ja taloudelliset vastuut ja velvoitteet tulee olla lainsäädännössä selkeästi säädetty.