Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys

Valtakunnallinen arviointi

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Kuntien muodostamat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ovat järjestäneet kiireellisen eläinlääkärinavun eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti koko maassa, mikä ei kuitenkaan ole ratkaissut monia päivystykseen liittyviä ongelmia. Puolet päivystysalueista on vähintään yhden seutukunnan kattavia, ja loput ovat lähes yhtä suuria tai suurempia kuin osa seutukunnista. Maassa on kolme koko maakunnan kattavaa päivystysaluetta. Suurten ja pienten eläinten päivystystä ei ole eriytetty suuressa osassa maata. Alueilla, joilla pieneläinpäivystys on eriytetty, päivystys on järjestetty joko kunnallisena palveluna tai kilpailuttamalla se ostopalveluna. Tällöin päivystävä eläinlääkäri saattaa olla hyvin kaukana alueen reunamien asukkaille. 

Toimenpide-ehdotukset

  • Yhteistoiminta-alueiden tulee huolehtia, että päivystysalueet ovat tarpeeksi laajoja, jotta alueella on riittävästi kunnaneläinlääkäreitä päivystyksen toiminnan turvaamiseen ja toisaalta alueella olisi töitä päivystäville sijaisille.
  • Jos yhteistoiminta-alue hankkii päivystystä yksityiseltä klinikalta ostopalveluna, pitää huolehtia, että sopimuksin ei rajoiteta kunnallisen eläinlääkärijärjestelmän toimintaa. Ostopalvelujen pitää täydentää kunnallista palvelua. Pieneläinten lähettämisen tarvittaessa hoitoon klinikalle tulee olla mahdollista, mutta se ei saa olla pakollista sellaisessa tilanteessa, jossa kunnallinen päivystäjä voi itse antaa ensiavun. Yhteistoiminta-alueen tulee mahdollistaa ostopalvelu myös suureläin- tai yhteispäivystyksessä riippuen alueen tarpeista.    
  • Yhteistoiminta-alueiden tulee huolehtia, että erillisessä kunnallisessa pieneläinpäivystyksessä on riittävät henkilöresurssit asianmukaiseen palveluun ja tarvittaessa avustavaa henkilökuntaa muun muassa leikkaustoimenpiteissä ja puhelinpalvelussa.
  • Lisäksi on huolehdittava, että päivystysaikana on järjestettävissä virkaeläinlääkäri kiireellisten eläinsuojelu- tai eläintautitapausten hoitamista varten.