Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Millaisia kulttuuripalveluita kunnassa tarjotaan?

Kulttuuripalvelujen tarjonta kunnissa vaihtelee. Useimmissa vastaajakunnissa oli vuonna 2019 tarjolla kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta ja muuta kulttuuriharrastustoimintaa sekä kunnassa vierailevia musiikin ja esittävän taiteen esityksiä. Taiteen perusopetusta tarjottiin etenkin musiikin alalla. Pysyvää ja ammatillista toimintaa järjestivät lähinnä kaupunkimaiset kunnat.

Kulttuuripalvelujen tarjonta kuvaa saatavuutta eli sitä, paljonko ja millaisia kulttuuripalveluja kunnassa on tarjolla. Kunnilta kysyttiin, millaisia kulttuuripalveluja ne järjestävät itse tai esimerkiksi ostopalveluna. Lisäksi kysyttiin, millaisia kulttuuripalveluja ne tukevat avustuksilla ja apurahoilla. Kunnat saattavat sekä järjestää itse että tukea tiettyjä kulttuuripalveluja; siksi kunnat saattoivat valita tarvittaessa kummankin vastausvaihtoehdon. Kaikki kunnat eivät valinneet joidenkin palvelujen kohdalla mitään vastausvaihtoehtoa, mistä ei voi päätellä, eikö kunta järjestä palvelua vai eikö osaa sanoa. Siksi kuviossa 4.6.1. esitetään vain niiden kuntien lukumäärä, jotka vastasivat järjestävänsä itse ja/tai tukevansa palvelun järjestämistä avustuksilla tai apurahoilla. On huomattava, että näiden joukossa on osin samoja kuntia.

Vuonna 2019 yleisimpiä vastaajakuntien järjestämiä ja/tai tukemia kulttuuripalveluja olivat kulttuuritapahtumat, kuten festivaalit, kunnassa vierailevat musiikin ja esittävän taiteen esitykset sekä taiteen perusopetus ja muu kulttuuriharrastustoiminta (kuvio 4.6.1.).

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Vuonna 2019 valtaosa vastanneista kunnista järjesti tai tuki taiteen perusopetusta jollakin alalla. Taiteen perusopetusta toteutettiin kulttuuripalveluista useimmin kuntien itse järjestämänä.

Taiteen perusopetusta tarjotaan arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteen, musiikin, tanssin, teatteritaiteen, sanataiteen ja sirkustaiteen aloilla. Vastaajakunnat järjestivät ja tukivat yleisimmin musiikin alan opetusta. Seuraavaksi yleisimpiä aloja olivat kuvataide, käsityö ja tanssi. Harvinaisinta oli taiteen perusopetus arkkitehtuurin alalla; sitä järjesti tai tuki yhteensä vain neljä vastaajakuntaa. (Kuvio 4.6.2.) Vastaajakunnista seitsemän prosenttia ei vuonna 2019 järjestänyt tai tukenut taiteen perusopetusta millään mainituista taiteenaloista.

Kaikista kysytyistä kulttuuripalveluista kunnat järjestivät itse ja/tai tukivat harvimmin päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettuja taidemuseoita sekä kulttuurihistoriallisia tai erikoismuseoita, muuta visuaalisen taiteen toimintaa, taiteilijaresidenssejä sekä pysyvää, ammattimaista musiikin ja esittävän taiteen toimintaa.

Muina kulttuuripalveluina kunnat mainitsivat esimerkiksi alueellisen/seudullisen yhteistyön (mm. lastenkulttuurin ja teatteritoiminnan aloilla), eri asukasryhmille (lapset, ikääntyneet) kohdennetut kulttuuripalvelut, kulttuurisen hyvinvointityön, kotiseutuarkiston sekä kulttuuritalot ja -tilat.  

Kuvio 4.6.1. Järjestääkö tai tukeeko kuntanne vuonna 2019 seuraavia kulttuuripalveluja? Vaihtoehdon valinneiden kuntien lukumäärä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita molemmat kyllä-vaihtoehdot (n=221).

Kuvio 4.6.2. Järjestääkö tai tukeeko kuntanne vuonna 2019 seuraavia kulttuuripalveluja? Taiteen perusopetus. Vaihtoehdon valinneiden kuntien lukumäärä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita molemmat kyllä-vaihtoehdot (n=221).

Tässä sisältölohkossa ei vielä ole sisältöä.