Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon kunnan kulttuuritoiminnassa on henkilöstöresursseja?

Yli puolessa vastaajakunnista yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi.  Henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2019 useimmiten matala maaseutumaisissa kunnissa ja korkea kaupunkimaisissa kunnissa.

Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi 52 prosentissa, yhdestä kahteen henkilötyövuotta 26 prosentissa ja kahdesta enintään viiteen henkilötyövuotta 14 prosentissa peruspalvelukyselyn vastaajakuntia. Viisi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui seitsemässä prosentissa kuntia. (Taulukko 4.12.1.)

Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet vaihtelivat huomattavasti kuntatyypiltään erilaisissa kunnissa. Yksi tai useampi henkilötyövuosi yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui 21 prosentissa maaseutumaisista, 71 prosentissa taajaan asutuista ja 91 prosentissa kaupunkimaisista kunnista. Henkilöstöresurssit heijastavat osaltaan kulttuuritoiminnan kustannuksia. Kuntatyypiltään vastaavien kuntien henkilötyövuosissa on eroja myös johtuen esimerkiksi erilaisista tavoista järjestää ja toteuttaa kulttuuripalveluja.

Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 67 prosentissa kyselyyn vastanneista kunnista. Osuus oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2016. Yhdistelmäviran tai -toimen kohdalla kulki selkeä jakolinja maaseutumaisten ja muiden kuntatyyppien välillä: kulttuuritoiminnasta vastaavan virka oli yhdistelmävirka 43 prosentissa kaupunkimaisia ja taajaan asuttuja kuntia, mutta 86 prosentissa maaseutumaisia kuntia. 

Valtaosin kulttuuritehtäviä yhdistettiin kirjaston (86 % yhdistelmistä), nuorison (65 %) ja liikunnan (61 %) tehtäväalueisiin. Usein mainittiin myös yhdistelmät vapaa-ajan, sivistyksen, kansalaisopiston ja hyvinvoinnin toimialojen kanssa. Monella yhdistelmävirkaa tai -toimea hoitavilla työaika hajoaa hyvin moneen osa-alueeseen, joiden joukossa kulttuurille jäävä aika on pieni – jopa olematon. Erään vastaajan mukaan osuudet olivat: ”Yleinen hallinto 98 %, kulttuuritoimi 2 %”.

Taulukko 4.12.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kuntatyypiltään erilaisissa kunnissa vuonna 2019.