Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 4.6.1. Järjestääkö tai tukeeko kuntanne vuonna 2019 seuraavia kulttuuripalveluja? Vaihtoehdon valinneiden kuntien lukumäärä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita molemmat kyllä-vaihtoehdot (n=221).

Kuvio 4.6.2. Järjestääkö tai tukeeko kuntanne vuonna 2019 seuraavia kulttuuripalveluja? Taiteen perusopetus. Vaihtoehdon valinneiden kuntien lukumäärä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita molemmat kyllä-vaihtoehdot (n=221).

Kuvio 4.7.1. Kunnat, joissa edistettiin vuonna 2018 kulttuuritoimintaa joillekin seuraavista ryhmistä erikseen tai integroidusti (%).

Kuvio 4.8.1. Kuntalaisten osallistaminen kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä (%) (n=221).

Kuvio 4.9.1. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta määriteltyjen tehtävien toteutuminen kunnissa. Kunnat, jotka kokevat tehtävien toteutuvan erittäin hyvin tai hyvin (%) (n=216).

Kuvio 4.10.1. Kuntien tekemä yhteistyö kulttuuritoiminnassa eri toimijoiden kanssa kuntatyypeittäin (%).

Kuvio 4.13.1. Muiden hallintokuntien osaamisen hyödyntäminen kunnan kulttuuritoiminnassa (%).

Taulukot

Taulukko 4.3.1. Kuntien jakautuminen kuntatyypeittäin. Kyselyyn vastanneet kunnat ja kaikki Manner-Suomen kunnat.

Taulukko 4.3.2. Kuntien jakautuminen AVI-alueittain. Kyselyyn vastanneet kunnat ja kaikki Manner-Suomen kunnat.

Taulukko 4.4.1. Seurataanko kulttuurista vastaavalla hallinnonalalla säännöllisesti seuraavia asioita? Kuntalaisten tyytyväisyys kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (vuosi 2019).

Taulukko 4.4.2. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.4.3. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Työikäisten kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.4.4. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa määritelty resurssit joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi? Ikääntyneiden kulttuuritoiminta.

Taulukko 4.7.1. Kunnat, joissa käytössä kysyttyjä toimintamalleja eri väestöryhmien huomioimiseen kulttuuritoiminnassa (%).

Taulukko 4.8.1. Osallistumis- ja vaikuttamistavat, joita kunnissa käytetty vuosina 2017-2018 kulttuurin edistämiseen ja hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminnan kehittämiseen (%) (n=283).

Taulukko 4.9.1. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta määriteltyjen tehtävien toteutuminen kunnissa. Kunnat, jotka kokevat tehtävien toteutuvan erittäin hyvin tai hyvin (%) (n=216).

Taulukko 4.9.2. Kuntien kulttuuritoimen (tai vastaavan) vuonna 2019 saama hankerahoitus joltain ulkopuoliselta taholta (esim. ESR, Leader, säätiöt tai rahastot, ym.) kuntatyypeittäin (%).

Taulukko 4.10.1. Onko kunnassanne vakiintuneita toimintamalleja tai rakenteita kulttuuripalvelujen järjestämiseen muiden hallintokuntien kanssa? (n=216).

Taulukko 4.11.1. Yleisen kulttuuritoiminnan nettokustannukset Manner-Suomen kunnissa vuosina 2014, 2016 ja 2018.

Taulukko 4.11.2. Kulttuuritoiminnan kustannukset kuntatyypeittäin, €/asukas.

Taulukko 4.11.3. Yleisen kulttuuritoiminnan sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden osuudet käyttötalouden toimintakuluista (%) kuntatyypeittäin Manner-Suomen kunnissa vuonna 2018.

Taulukko 4.12.1. Yleisen kulttuuritoiminnan henkilötyövuodet kuntatyypiltään erilaisissa kunnissa vuonna 2019.

Taulukko 4.13.1. Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön koulutus kuntatyypeittäin (%).

Taulukko 4.13.2. Kunnat, jotka kokevat omaavansa erittäin paljon tai paljon osaamista tarkastelluilla toiminnan alueilla (%).

Taulukko 4.13.3. Osaamistarpeita kuntien kulttuuritoiminnassa (n=156).