Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kartat

Kartta 3.4.1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä eri alueilla Suomessa vuonna 2018.

Kartta 3.4.2. Perheisiin sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden lasten osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista eri alueilla Suomessa vuonna 2018.

Kartta 3.4.3. Ammatillisiin perhekoteihin sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden lasten osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista eri alueilla Suomessa vuonna 2018.

Kartta 3.4.4. Laitoksiin sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden lasten osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista eri alueilla Suomessa vuonna 2018.

Kartta 3.4.5. Muualle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden lasten osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista eri alueilla Suomessa vuonna 2018.

Kuviot

Kuva 3.6.1. Lastensuojelulain perusteella kyselyyn vastanneiden kuntien sijoitetut oppivelvollisuusikäiset lapset AVI-alueittain.

Kuva 3.6.2. Kyselyyn vastanneiden kuntien oppivelvollisuusikäisten lasten lukumäärät maakunnittain.

Kuva 3.8.1. Kyselyyn vastanneiden kuntien sijoitettujen lasten lukumäärät kouluissa AVI-alueittain.

Kuva 3.9.1. Yhteistyön toimivuus kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten välillä AVI-alueittain.

Kuva 3.9.2. Yhteistyö kunnan opetustoimen ja sijoittavan kunnan opetusviranomaisten kanssa.

Kuva 3.9.3. Kunnan opetustoimen ja sijoittavan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten välinen yhteistyö.

Kuva 3.9.4. Opetuksen järjestäjien ja yksityisten lastensuojelulaitosten välinen yhteistyö.

Kuva 3.9.5. Lisääntyneen oppilashuollon tarpeen merkitys ongelmien selittäjänä opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.6. Lisääntyneen tehostetun ja erityisen tuen merkitys ongelmien selittäjänä opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.7. Koulunkäynnin ohjaajien lisätarpeen merkitys ongelmien selittäjänä sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.8. Oppilaiden poissaolot ongelmien selittäjänä sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.9. Oppilaiden arviointi ongelmien selittäjänä sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.10. Yhteistyökysymykset sijoitusyksikön kanssa ongelmien selittäjänä sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.11. Lisääntynyt erityisopettajien tarve ongelmien aiheuttajana sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.12. Tiedottaminen sosiaalitoimen ja koulutoimen välillä ongelmien aiheuttajana sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä.

Kuva 3.9.13. Terveyteen liittyvien haasteiden merkitys sijoitettujen lasten opetukseen järjestämiseen liittyvissä ongelmissa.

Kuva 3.9.14. Mielenterveyteen liittyvien haasteiden merkitys sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä. (K

Taulukot

Taulukko 3.3.1. Kyselyyn vastanneet kunnat maakunnittain. (Eniten kuntia kyselyyn vastasi lukumääräisesti Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueelta, prosentuaalisesti eniten Itä-Suomen AVI:n alueelta.)

Taulukko 3.4.1. Kuntien tai kuntayhtymien omistuksessa olevat perusopetusta antavat oppilaitokset ja peruskouluasteen erityiskoulut vuonna 2019.

Taulukko 3.4.2. Kuntien ylläpitämien koulujen oppilasmäärät vuonna 2019 maakunnittain.

Taulukko 3.7.1. Oppivelvollisuusikäiset lapset sijoitusmuodon mukaan AVI-alueittain, %-osuudet (n=211).