Kirjastotilat

Lapin aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Kirjastotoimessa peruspalvelujen arviointikohteena oli kuntien kirjastotilat. Vastaava arviointi on tehty kymmenen vuotta sitten. Lapissa kirjastojen toimipaikkojen määrä on vähentynyt vain sivukirjastojen osalta. Ainoa laitoskirjasto on loppunut ja kirjastoautoja on yksi vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Kirjastojen hyötypinta-alassa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Tilakustannukset Lapin kirjastoissa ovat nousseet huomattavan paljon ja samaan aikaan henkilöstö- ja aineistokustannukset ovat vähentyneet. Lapissa myös fyysiset kirjastokäynnit ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa lähes neljänneksellä.

Kirjastolain tavoitteet ja kirjastoille asetetut tehtävät toteutuvat Lapin kunnissa pääosin hyvin. Kirjastolain tunteminen on hieman parempaa kuin keskimäärin muualla maassa. Kirjastolain toteuttaminen vaatii kuntien kirjastoilta erilaisia tiloja ja siltä osin tilanne Lapin kunnissa on vaihteleva. Kirjastojen perinteiseen toimintaan tiloja on yleensä riittävästi. Puutteet kirjastotilojen osalta Lapissa liittyvät kirjastojen tarjoamiin harrastustiloihin, kansalaistoimintaan ja hiljaisiin tiloihin. Lapissa erityisesti huomioitava asia on, että usein kirjaston tarjoama näyttelytila on kunnan ainoa näyttelytoimintaan varattu tila.

Lapin kunnissa kirjastotilojen käytöstä peritään harvoin maksuja. Vain muutama kunta perii maksuja yhdistyksiltä ja järjestöiltä sekä kaupallisilta toimijoilta. Kolmasosalla Lapin kirjastoista ei ole varattavia tiloja esimerkiksi kokouskäyttöön yhdistyksille, vaikka kirjastolaki niitä edellyttäisi. Kirjastot käyttävät varattavista tiloista ilmoittamiseen lähes pelkästään sähköisiä kanavia.

Lapin kunnissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty runsaasti pieniä remontteja ja tilajärjestelyjä. Seuraavan viiden vuoden aikana muuttoa toisiin tiloihin, kirjastotilojen peruskorjauksia tai uusia tiloja suunnittelee kolmasosa Lapin kunnista. Kirjastotilojen mitoituksessa käytetään edelleen vanhentuneita suosituksia ja nykyisen kirjastolain vaatimia tiloja on vaikea sovittaa sen mitoituksen mukaisiin tiloihin. Lapin kirjastoissa ollaan huolissaan siitä, miten tilat tulevaisuudessa taipuvat kaikkiin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Omatoimikirjastojen kehittäminen tuo osaltaan uusia mahdollisuuksia kirjastopalvelujen toteuttamiselle Lapissa.