Kirjastotilat

Lapin aluehallintovirasto

Miten kunnat kehittävät kirjastotilojaan ja niiden palveluja tulevaisuuden tarpeisiin kirjastolain mukaisesti?

Lapissa lähes kaikkien kuntien kirjastotiloissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty muutoksia. Vain kaksi kuntaa ilmoittaa, että toimitiloihin ei ole tehty muutoksia. Pääasiassa muutokset ovat olleet pieniä remontteja tai kalustomuutoksia (72 % kunnista). Kirjastotiloja on peruskorjattu neljässä Lapin kunnassa ja kahdessa kunnassa on rakennettu uusia kirjastotiloja. Kirjastoissa on myös tehty kuntoarvioita (66 %:ssa kirjastoista) ja yksi kirjasto on siirtynyt evakkoon toiseen paikkaan. Lisäksi kirjastotiloja on otettu muiden toimijoiden käyttöön yhdessä kunnassa.

Lapin kirjastotiloissa on tulossa paljon muutoksia seuraavan viiden vuoden aikana. Kirjastojen uudisrakentamista, tilojen peruskorjauksia tai muuttoa toisiin tiloihin suunnittelee 66 prosenttia Lapin kunnista. Lisäksi kahdessa kunnassa on suunnitteilla uuden kirjastoauton hankinta. Kyselyn mukaan kahdessa Lapin kunnassa ollaan rakentamassa uusia kirjastotiloja lähivuosina. Remontointitarpeet kohdistuvat esimerkiksi omatoimikirjaston käyttöönottoon, mutta myös suurempia remontteja suunnitellaan joissakin kunnissa. (Kuvio 5.8.3.1.)

Lapin kuntien kirjastotilat ovat suhteellisen riittävät kuntien asukasmääriin nähden. Kyselyssä muutamat vastaajat kiinnittävät huomiota siihen, että tilat on kooltaan mitoitettu 1960- ja 80-lukujen asukasmäärien mukaan. Lisäksi aiemmin tilojen koon määritteli myös aineistojen vaatima tilantarve. Lapissa kuntien asukasmäärä on vähentynyt lähes kaikissa kunnissa, ja nykyiset kirjastojen tilantarpeet määritellään yhä enemmän palvelujen kuin aineistojen näkökulmasta. Tämä näkyy erityisen hyvin siinä, miten Lapin kirjastot arvottavat palvelujaan asiakkaan kannalta.

Kirjastolain edellyttämät tarkoituksenmukaiset tilat kuntalaisten kannalta

Kirjastoilta kysyttiin, mitä kirjastolain edellyttämät tarkoituksenmukaiset tilat tarkoittavat kuntalaisten kannalta kirjastoissa. Lappilaisten vastauksissa korostuu hyvin perinteinen kirjastotila-ajattelu. Kokoelmat nähdään olennaisena osana kirjastotilaa, ja tilojen tärkeys sekä tarkoituksenmukaisuus nähdään palvelujen näkökulmasta. Kirjastolakiin viitataan useissa vastauksissa ja samalla todetaan, että vanhemmissa kirjastotiloissa kaikkia lain edellytyksiä ei voida täyttää. Kirjastot ovat myös huolissaan siitä, miten tilat tulevaisuudessa taipuvat kaikkiin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Useampi vastaaja viittaa kirjaston remontointitarpeisiin: ”remontin yhteydessä tiloja voidaan entrata vastaamaan paremmin nykyvaatimuksiin” (Avovastaus arviointikyselystä 2019). Uusien tilojen suunnittelussa ja vanhempien kirjastotilojen peruskorjauksissa kiinnitetään huomiota tilojen esteettömyyteen ja palvelujen kannalta tärkeisiin asiakastiloihin. Myös asiakkaita pyritään osallistamaan suunnittelutyöhön mm. kyselyjen avulla.

Omatoimikirjastot nousevat esille useissa Lapin kirjastonjohtajien vastauksissa. Tilojen ja palvelujen osalta omatoimikirjastot ovat tuoneet kirjastoille uusia mahdollisuuksia toteuttaa kirjastolain vaatimuksia. Kun kuntalaisten asiointimahdollisuudet laajenevat, voidaan saavuttaa jopa uusia asiakasryhmiä, ja siten kirjastotilat ja -palvelut ovat laajemmin hyödynnettävissä.

Palvelujen tärkeydestä

Kyselyssä vastaajia pyydettiin asettamaan kirjaston palvelut tärkeysjärjestykseen. Lapin kirjastonjohtajien vastaukset noudattelevat hyvin valtakunnallista linjaa ja ovat myös sopusoinnussa avovastausten kanssa. Lapissa kirjaston tärkeimmiksi palveluiksi arvotetaan kokoelmat, asiakkaiden opastus, laitteet ja tietopalvelu. Työskentelytilaa pidettiin hieman tärkeämpänä kuin tapahtumapalveluja. Harrastustilojen tärkeyttä Lapin kirjastoissa pidettiin kaikkein vähäisimpänä.

Joissakin vastauksissa ollaan huolissaan kirjastotilojen tulevaisuudesta: ”Tulevaisuudessa epäilen, että kirjastotiloista tehdään monipalvelupuuhamaita” (Avovastaus arviointikyselystä 2019). Kirjastopalvelujen monipuolistuminen, uudet aineistot sekä erilaiset harraste- ja kokoontumistilatarpeet asettavat haasteita kirjastotilojen riittävyydelle ja uusien tilojen suunnittelulle. Erään kirjaston mielestä kirjastolain kirjaimellinen toteuttaminen kirjastotiloissa ei ole nykyoloissa mahdollista. Kriittisiäkin mielipiteitä tuli esille: ”Paljonko tietoa ja sivistystä tuottaa esim. 3d tulostin? Tai kymmenen? Kaipa CNC-jyrsin "kirjastossa" sitten lisää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta merkittävästi, koska tiedonsaantiin, lukemisen edistämiseen tai yhdenvertaiseen sivistykseen ja kulttuuriin ei sillä nähdäkseni ole minkäänlaista vaikutusta. Nämä kuitenkin ovat kirjastolain ydin.” (Avovastaus arviointikyselystä 2019.) Tällä viitataan kirjastojen yhä monipuolistuvaan palveluntarjontaan, jonka perusteet osittain nousevat kirjastolaista.

Kirjaston tilankäyttöön liittyvät myös useat palveluja ohjaavat periaatteet. Kyselyssä pyydettiin laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Lapin kirjastojen vastauksissa voimakkaimmin kirjaston palveluja asiakkaan kannalta ohjaavat periaatteet liittyvät lukemiskulttuurin vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen, tiedon vapaaseen saatavuuteen ja sivistyksen edistämiseen. Suhteellisen tärkeäksi nousee myös erityisryhmien huomioiminen. Vähemmän tärkeiksi lappilaiset vastaajat arvioivat yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun, moniarvoisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden. Vastausten perusteella voidaan arvioida, että Lapin kirjastoissa ovat vallalla hyvin perinteiset arvot ja toimintoja ohjaavat kirjaston traditioon pohjautuvat käsitykset kirjaston asemasta yhteiskunnassa. Täytyy kuitenkin huomioida, että arvoilla on suuri merkitys kirjaston palveluihin ja sitä kautta kirjastotilojen käyttöön. Avovastauksissakin kiinnitetään huomiota kirjaston merkitykseen vapaana, tasa-arvoisena tilana: ”Kirjasto on kunnassani ainoa ei kaupallinen julkinen tila, jonne kaikki ikäryhmät ovat tervetulleita ilman sen kummempaa syytä. Se on matalan kynnyksen tila, josta haetaan apua tiedonhakupulmiin, pankkiasiointiin ja mitä moninaisimpiin asioihin. Se takaa syrjäkylän asukkaille pääsyn aineistoihin, tietoihin ja kulttuurisisältöihin ja mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen puhumattakaan lukuelämyksistä.” (Avovastaus arviointikyselystä 2019.) Muutkin avovastaukset vahvistavat käsitystä siitä, mitkä asiat ovat ajankohtaisia ja tärkeitä perusarvoja kirjastopalveluissa asiakkaan kannalta. Lapin kunnissa ei vielä näy kovin voimakkaasti kulttuurinen moninaisuus, jotta se nousisi tällä hetkellä kovin näkyväksi, kuten suuremmissa kaupunkikunnissa.

 

Kuvio 5.8.3.1. Suunnitellut muutokset Lapin kirjastojen toimipaikoissa vuosille 2020–2025