Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Lähitulevaisuuden näkymät

Lapin kunnallisten liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen saavutettavuuden lähitulevaisuuden haasteena on kunnallistalous sekä sen kyky tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten liikuntapalveluja. Liikuntapaikoista erityisesti sisäliikuntatilojen kohtuullisen saavutettavuuden takaaminen kaikille kuntalaisille voi joiltain osin tuottaa ongelmia väestömäärältään pienille, mutta maantieteelliseltä kooltaan suurille kunnille. Koulujen ja niiden yhteydessä olevien liikuntasalien sisäilmaongelmat ja mahdolliset kouluverkoston supistukset vaikuttavat lähitulevaisuudessa sekä kuntien että kaupunkien sisäliikuntatilojen saavutettavuuteen. Koulun yhteydessä oleva liikuntasali on tavallisesti kunnan keskeinen sisäliikuntapaikka. Liikuntapaikkojen normaalista ikääntymisestä johtuva korjausvelka kasvaa, ja se aiheuttaa kunnille peruskorjaus- ja perusparannusmenoja tulevina vuosina. Samalla olemassa olevien liikuntapaikkojen korjausvelka rajoittaa uusien liikuntapaikkahankkeiden toteuttamista. Yksityiset liikuntapaikkahankkeet, jotka osittain korvaavat julkisia liikuntapaikkahankkeita, eivät Lapissa ole realistisia lukuun ottamatta matkailukeskuksia sekä maakunnan suurimpia kaupunkeja. Eriytymiskehitys pienten ja suurten kuntien välillä jatkuu niin taloudessa kuin väestörakenteessakin. Väestö siirtyy kaupunkeihin, ja nuorta sekä työikäistä väestöään menettävien kuntien talous heikkenee edelleen. Poikkeuksena eriytymiskehitykseen ovat Lapin keskeiset matkailu- ja kaivosteollisuuskunnat. Lapin kuntien asukasmäärät vaihtelevat lähitulevaisuudessa alle 1 000 asukkaasta yli 61 000 asukkaaseen ja maakunnan erityispiirteenä on edelleen kuntien maantieteellinen suuruus suhteessa pieneen asukasmäärään. Haasteena on myös tulevaisuudessa asukkaiden tasapuolinen kohtelu liikuntapaikkojen saavutettavuudessa.