Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Onko esteettömyys huomioitu kunnallisilla perusliikuntapaikoilla?

Lapin liikuntapaikoista ulkoliikuntapaikat huomioivat parhaiten esteettömyyden. Sisäliikuntapaikoista isot liikuntahallit olivat esteettömimmät. Vain kolmessa kunnassa oli tehty liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelma.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan palvelurakennusten tulee soveltua myös niille, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut. Esteettömät sisäliikuntatilat -julkaisussa esteettömyyden osa-alueiksi määritellään liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyys sekä monikäyttöisyys, toimivuus ja viihtyisyys. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää esteettömyyden katkeamattomaan ketjuun, joka alkaa liikuntapaikkaa koskevasta etukäteistiedosta ja jatkuu esteettömien kulkuyhteyksien kautta kohteen ja siellä toimimisen esteettömyyteen.

Kuvion 6.8.3.1. mukaan esteettömyys on parhaiten huomioitu ulkoliikuntapaikoissa. Tulosta selittänee ulkoliikuntapaikkojen esteettömyyden huomioimiseen liittyvien ratkaisujen helppous sekä kustannusten edullisuus suhteessa sisäliikuntapaikkojen vastaaviin ratkaisuihin. Ulkoliikuntapaikat ovat lukumääräisesti suurin liikuntapaikkaryhmä Lapissa. Sisäliikuntapaikkojen osalta esteettömyys oli huomioitu Lapin kuntien isoista liikuntahalleista lähes 80 prosentissa halleista. Ainoastaan kolmen liikuntahallin osalta esteettömyydessä arviointiin olevan puutteita. Liikuntahalleissa hyvä esteettömyyden huomioon ottaminen selittyy pääosin sillä, että ne ovat joko uusia tai niihin on tehty peruskorjauksia viime vuosina. Muiden sisäliikuntapaikkojen osalta esteettömyystilanne on hieman huonompi: uimahalleista, jäähalleista ja liikuntahalleista esteettömiksi arvioitiin noin 60 prosenttia. Huonoiten esteettömyys on otettu huomioon kuntosaleissa, joista ainoastaan 44 prosenttia arvioitiin esteettömiksi.

Vain kolmessa kunnassa oli tehty liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelma. Yhdeksässä kunnassa taas ei osattu sanoa, onko esteettömyyssuunnitelmaa tehty ohjaamaan kunnallisten liikuntapaikkojen toteuttamista. (Kuvio 6.8.3.2.) Tulos on huono. Liikuntapaikkojen esteettömyyden turvaaminen vaatii suunnitelmallisuutta, minkä takia esteettömyys tulee ottaa huomioon liikuntapaikkojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kaikissa suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tulee tehdä esteettömyyskartoitus, joka on työkalu olemassa olevan kohteen esteettömyyden tarkasteluun. Esteettömien liikuntapaikkojen toteuttaminen ei ole niinkään taloudellinen, vaan enemmänkin asennekysymys.

Kuvio 6.8.3.1. Liikuntapaikkojen esteettömyys Lapissa 2019

Kuvio 6.8.3.2. Kunnallisten liikuntapaikkojen toteuttamista koskevat esteettömyyssuunnitelmat Lapin kunnissa 2019