Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Tietolähteet

Kuntien liikuntatoimesta vastaaville vuotta 2019 koskeva kysely. Valtakunnallinen vastausprosentti 92, Lapin maakunnan vastausprosentti 100.

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Perustuslaki (731/1999)

Tilastokeskus. Väestöennuste. Julkaisu 17.6.2019.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja, 2014. 

Kilpelä, Niina 2013. Esteettömät sisäliikuntatilat. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu 106. 

Kotavaara, Ossi & Rusanen, Jarmo 2016. Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti. Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisuja, tiedonantoja 1/2016, Oulu. 

Nivala, Aleksi & Kotavaara, Ossi 2020. LIISA 20 – Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus, julkaisematon loppuraportti. 

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 10, 2013.  

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:4. Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirja. Opetus- ja kulttuuriministeriö/Valtion liikuntaneuvosto. 

Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2018/18. 2018. Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön muistio 2018. 

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:13. Kunnat käännekohdassa? Kuntien tilannekuva 2020. Valtiovarainministeriö, Helsinki