Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Keskeisimmät liikuntapaikat ovat sijoittuneet hyvin suhteessa väestön sijaintiin ja liikuntapaikkapalveluverkko on kattava Lounais-Suomen alueella. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen verkosto on laajentunut ja niiden saavutettavuus parantunut vuoteen 2013 verrattuna.
  • Liikuntapaikkojen määrä vastaa kokonaisuudessaan vuoden 2013 tavoin melko hyvin kysyntään, mutta liikuntapaikkatyyppien ja maakuntien välillä on eroja. Käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempaa erityisesti liikuntasalien ja liikuntahallien kohdalla, jotka tarjoavat vuoroja useille liikuntamuodoille.
  • Liikuntapaikkasuunnitelmien laadinta kunnissa on vähäistä ja liikuntatoimen osallistuminen kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaavoitusprosesseihin on Lounais-Suomessa hieman maan keskitasoa aktiivisempaa.
  • Kunnallisten perusliikuntapaikkojen esteettömyydessä on edelleen paljon kehitettävää. Eri toimijaryhmien osallistaminen liikuntapaikkoja koskevaan suunnitteluun on kuitenkin laaja-alaista.

Toimenpide-ehdotukset

  • Liikuntapaikkasuunnittelua toteutetaan kunnissa jatkuvana prosessina osana kunnan strategista kehittämistä ja maankäytön suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huomioon väestörakenteen ja kuntatalouden muutokset.  Liikuntapaikkasuunnitteluun sisällytetään olemassa olevien liikuntapaikkojen säännöllinen kunnon ja toiminnallisuuden arviointi, kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden seuranta ja vaikutusten ennakkoarviointi.
  • Esteettömyys otetaan huomioon liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Kunnallisille liikuntapaikoille tehdään esteettömyyskartoitus.
  • Osallisuusprosesseja ja osallisuusosaamista kunnissa kehitetään laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen käytön tehostamiseksi ja arkiliikunnan edellytysten parantamiseksi.