Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Liikuntatoimen arviointikohteena vuonna 2019 oli liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus vuoden 2013 peruspalvelujen arvioinnin tavoin. Arvioinnissa tarkasteltiin sekä liikuntapaikkojen fyysistä saavutettavuutta että niiden esteettömyyttä. Liikuntapaikkojen fyysistä saavutettavuutta kuvaavat muun muassa liikuntapaikkojen määrä ja sijainti yhdyskuntarakenteessa, liikuntapaikkatyypit, väestön määrä ja sijainti sekä liikennejärjestelmät ja niiden toimivuus. Esteettömyyden osa-alueita ovat liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyys, monikäyttöisyys, toimivuus ja viihtyisyys. Esteettömyys kattaa sekä liikuntapaikkaa koskevat etukäteistiedot ja esteettömät kulkuyhteydet kohteeseen että liikuntapaikassa toimimisen esteettömyyden.

Tässä arvioinnissa tarkasteltiin uimahallien, jäähallien, liikuntahallien ja -salien, lähiliikuntapaikkojen, kuntosalien, kenttien ja kuntoratojen fyysistä saavutettavuutta. Nämä ovat laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia kunnallisia perusliikuntapaikkoja. Arviointi toteutettiin kuntien liikuntatoimesta vastaaville viranhaltijoille lähetetyllä verkkokyselyllä sekä Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön ja Kerttu Saalasti instituutin tuottamien saavutettavuusanalyysien pohjalta. Saavutettavuusanalyyseissä aineistona on hyödynnetty Jyväskylän yliopiston LIPAS-liikuntapaikkojen tietokantaa, Tiehallinnon Digiroad-tieaineistoa vuodelta 2017, YKR-väestöaineistoa 1 km tarkkuudella vuodelta 2018 ja Maanmittauslaitoksen hallintorajoja vuodelta 2017.

Liikuntapaikkojen fyysistä saavutettavuutta arvioitiin kolmen arviointikysymyksen pohjalta: miten kunnan liikuntapaikat ovat sijoittuneet suhteessa väestön sijaintiin, mikä on kunnallisten liikuntapaikkojen määrä suhteessa väestön sijaintiin sekä onko esteettömyys otettu huomioon kunnallisilla perusliikuntapaikoilla?

Aluehallintovirastot arvioivat liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä ensimmäisen kerran vuonna 2013. Tarkoituksena on saada seurantatietoa liikuntapaikkojen saavutettavuudesta. Vertailtavuuden vuoksi vuoden 2019 tiedonhankinta pyrittiin tekemään mahdollisimman samalla tavalla kuin vuonna 2013. Verkkokyselyyn vuonna 2019 vastasi Lounais-Suomesta yhteensä 41 kuntaa eli vastausprosentti oli 93 prosenttia. Kolme kuntaa ei vastannut kyselyyn. Vuonna 2013 30 kuntaa vastasi kyselyyn, jolloin vastausprosentti oli 62,5 prosenttia.

Arvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että keskeisimmät liikuntapaikat ovat sijoittuneet hyvin suhteessa väestön sijaintiin ja liikuntapaikkapalveluverkko on kattava Lounais-Suomen alueella. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen verkosto on laajentunut ja niiden saavutettavuus parantunut vuoteen 2013 verrattuna.

Liikuntapaikkojen määrä vastaa kokonaisuudessaan vuoden 2013 tavoin melko hyvin kysyntään, mutta liikuntapaikkatyyppien ja maakuntien välillä on eroja. Käyttövuorojen kysyntä on suurinta suhteessa tarjontaan liikuntahalleissa, liikuntasaleissa, kuntosaleissa, pallokentissä ja lähiliikuntapaikoissa. Liikuntapaikkasuunnitelmien laadinta kunnissa on vähäistä, ja liikuntatoimen osallistuminen kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaavoitusprosesseihin on hieman maan keskitasoa aktiivisempaa.

Esteettömyyden huomioon ottamisessa ja suunnitelmallisuudessa liikuntapaikoilla on edelleen paljon parannettavaa. Eri toimijaryhmien osallistaminen liikuntapaikkoja koskevaan suunnitteluun on kuitenkin laaja-alaista.