Vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen arviointi

Arvioinnin tiedon hankinta ja menetelmät

Peruspalvelujen arvioinnin toimintaympäristöosuuden kartat, graafit ja taulukot pohjautuvat pääosin vuoden 2018 aineistoihin. Taulukoissa ja graafeissa on soveltuvin osin tarkasteltu useampia vuosia trendien havainnollistamiseksi. Pääasiallisina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen ja Sotkanetin avointa dataa. Myös muuta avointa dataa on hyödynnetty, esimerkiksi kirjasto- ja liikuntatietokantoja. Teemakartat on laadittu Paikkatietoikkunan Karttaikkuna -toiminnolla. Teemakarttojen lähdeaineistot on siirretty avoimen rajapinnan kautta Karttaikkunassa muokattaviksi. Graafit on luotu Excel - ja Tableau -ohjelmistoja hyödyntäen.

Arviointikohteiden analyyseissä on hyödynnetty tuoreinta käytettävissä olevaa dataa. Valtaosin pohjadata ovat vuosilta 2016-2019. Arvioinnissa käytetty aineisto voidaan jakaa maksulliseen dataan (Tilastokeskuksen maksulliset aineistot) ja avoimien rajapintojen kautta kerättyyn dataan (Tilastokeskus, Sotkanet, Kirjastot.fi ja Liikuntapaikat.fi). Lisäksi arvioinnissa on käytetty aluehallintovirastojen omia rekisteritietoja. Tapauksissa, joissa arvioinnin kannalta tärkeää tietoa ei ole muualta saatavissa, on tehty arviointikohteen mukaan räätälöityjä sähköisiä kyselyjä. Muiden käytettyjen aineistojen tapaan myös nämä ovat alueellisesti vertailukelpoisia.

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi painottuu määrälliseen arviointiin, jossa menetelminä käytetään suoria jakaumia ja ristiintaulukointia. Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnalle (KUTHANEK) toimitetut saavutettavuuslaskemat perustuvat oppilaitosten ja väestön alueellisen sijoittumisen väliseen suhteeseen. Aikasarja-analyysit tuovat esille ilmiöiden kehityssuuntia. Kartat ovat erinomainen väline tuoda esiin asioiden alueellista jakautumista ja ilmiöiden muuttumista ajan kuluessa.

Arviointi toteutettiin kahden edellisen arviointikierroksen tapaan Patio -alustalla. Valtakunnallinen analyysi sekä alueelliset tarkenteet muodostavat yhdessä peruspalvelujen saatavuuden arviointikokonaisuuden. Kokonaisuus muodostaa yhden sähköisen dokumentin, jossa Pation suodatustoimintoa hyödyntäen voi rakentaa monipuolisia alueellisia vertailuasetelmia. Valmiit suodatusmallit helpottavat vertailujen tekemistä ja nykyisellään Patio on toimiva työkalu alueellisten vertailujen laatimiseen.