Kirjastotilat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Neljän vuoden (2016–2019) tarkasteluajanjaksona 0–14-vuotiaiden määrä aleni noin 4 100 henkilöllä (Taulukko 5.4.6.1.).  PSAVIn alueen jokaisessa seutukunnassa suunta oli sama. Määrällisesti suurin muutos tapahtui Oulun seutukunnassa, missä ikäryhmän koko pieneni yli 1 700 henkilöllä. Prosentuaalisesti suurin muutos puolestaan tapahtui Kehys-Kainuussa, missä ikäluokka pieneni lähes 12 %-yks. Sama ilmiö käy hyvin ilmi myös, kun tarkastellaan edellä mainitun ikäluokan vuosien 2016–2019 välillä tapahtunutta kehitystä suhteellisina osuuksina (Taulukko 5.4.6.2.). PSAVIn alueella ikäryhmän suhteellinen osuus väestöstä aleni 0,7 %-yks. Tapahtunut kehitys oli saman suuntainen PSAVIn jokaisessa seutukunnassa. Suurin negatiivinen muutos tapahtui Oulun seutukunnassa, missä 0–14-vuotiaiden ikäryhmän osuus pieneni 1,2 prosenttiyksikön verran.

Vuoteen 2040 ulottuvan ennusteen mukaan 0–15-vuotiaiden osuus pienenee nykyisestä 4,8 prosenttiyksikön verran (Taulukko 5.4.6.3.). Kainuun kohdalla alenemisen vauhti on alempi (-3,5 %-yks.) kuin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa vastaava muutos on -4,6 %-yks. Ennusteet havainnollistavat karusti tilannetta, joka on edessämme, jos tarkastellaan ainoastaan syntyvyyttä ja kuolleisuutta. Nuorten ikäluokkien supistuminen heijastuu viiveellä työikäisten määrään ja välittömästi huoltosuhteen muutoksiin. Peruspalvelujen tasapuolinen ja yhtäläinen järjestäminen on haastavassa tilanteessa myös tulevina vuosikymmeninä.

Vuosien 2016–2019 välisenä aikana PSAVIn alueen pääkirjastojen määrä on pysynyt samana (37 kpl) ja sivukirjastojen määrä kasvanut kahdella (46 kpl) (Taulukko 5.4.6.4).  Kasvu on tapahtunut Pohjois-Pohjanmaalla.

Taulukko 5.4.6.1. 0-14 -vuotiaiden määrä PSAVIn alueella vuosina 2016-2019

Taulukko 5.4.6.2. 0-14 -vuotiaiden osuus PSAVIn alueella vuosina 2016-2019

Taulukko 5.4.6.3. 0-15 -vuotiaiden suhteellisen osuuden kehitys vuoteen 2040 PSAVIn alueella

Taulukko 5.4.6.4