Kirjastotilat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Kirjastotilat. Vastausaikaa lokakuu 2019–marraskuu 2019, vastausprosentti 95 %.

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 nuorisotoimen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Nuorille suunnatut palvelut. Vastausaikaa marraskuu 2019–tammikuu 2020, vastausprosentti 99,7 %.

Kysely Manner-Suomen kunnille: Omatoimikirjastot 2019. vastausaikaa kesäkuu-elokuu 2019, vastausprosentti 86 %.

Yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyn tulokset 2018.

TEAviisari (2019) Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 -tiedonkeruu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Opetushallitus.

Yleisten kirjastojen tilastotietokanta.

Kungliga biblioteket 2019. Demokratins skattekammare. Nationell biblioteksstrategi 2019.

Kulturdepartementet & Kunnskapsdepartementet 2019. Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023.

Lahden kaupunginkirjasto 2020. Asiakastutkimus omatoimikirjastojen käytöstä.

Sisäasiainministeriö 2010. Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2009: aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Kirjastotilat ja niiden käyttö 2009.

Sotkanet.fi

Valtioneuvoston kanslia 2015. Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015.

Valtiovarainministeriö 2020. Peruspalvelujen tila 2020: Ikä- ja aluerakenteen muutoksessa, kysynnän ja kustannusten paineessa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:26.

Yleisten kirjastojen neuvosto 2019. Suositus digitaidoista ja digituen antamisesta kirjastoissa.