Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Liikuntatoimen arviointikohteena vuonna 2019 oli liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus. Vastaava arviointi toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Keskeiset liikuntapaikat sijoittuivat arvioinnin mukaan hyvin yhdyskuntarakenteeseen saavutettavuuden näkökulmasta eikä eri liikuntapaikkojen välillä ollut suuria eroja. Käyttäjien enemmistön näkökulmasta huonosti tai melko huonosti saavutettavia liikuntapaikkoja arvioitiin olevan vähän.

Uimahallien ja kylpylöiden verkko on varsin tiheä Oulu–Kajaani-linjan eteläpuolella. Uimahallipalveluja on saatavissa valtaosissa keskeisiä taajama-alueita. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella uimahallipalvelujen saavutettavuus on kansallista keskitasoa hieman huonompi. Alueella yli 97 % väestöstä asuu 35 minuutin ajomatkan sisällä lähimmästä uimahallista tai kylpylästä. 15 minuutin ajomatkan sisällä asuu lähes 81 % väestöstä, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli yli 86 prosenttia. Väestöstä 72 % asuu 10 minuutin ajomatkan sisällä. Saavutettavuus on hieman parantunut vuodesta 2013. 

Uimahallien, jäähallien ja lähiliikuntapaikkojen saavutettavuutta tarkasteltiin arvioinnissa saavutettavuusanalyyseillä, joissa vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna oli havaittavissa saavutettavuuden parantuminen. Erityisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus oli parantunut verrattuna vuoteen 2013. Uimahallien, jäähallien ja lähiliikuntapaikkojen saavutettavuus on kuitenkin Pohjois-Suomessa koko maahan verrattuna huonompaa.  

Käyttövuorojen kysyntä oli merkittävästi tarjontaa suurempaa liikuntasalien ja liikuntahallien kohdalla, jotka tarjoavat toimintamahdollisuuksia laajalle joukolle liikuntamuotoja. Kuntien välillä oli kuitenkin suuria eroja liikuntapaikkojen käyttövuorojen kysynnässä.

Voimassa olevia liikuntapaikkasuunnitelmia oli Pohjois-Pohjanmaan kunnissa maan keskiarvoa enemmän. Pohjois-Pohjanmaan kunnista 53 prosentissa oli liikuntapaikkasuunnitelma, johon pohjautuen liikuntapaikkarakentamista toteutetaan. Voimassa olevien liikuntapaikkasuunnitelmien määrä oli kasvanut Pohjois-Pohjanmaan kunnissa huomattavasti verrattuna vuoden 2013 arviointiin, jolloin suunnitelmia ilmoitettiin olevan alle neljänneksessä kunnista.

Pelkkä liikuntapaikan olemassaolo ja käyttövuoro eivät vielä takaa liikuntapaikan saavutettavuutta. Liikuntapaikan tulee olla esteetön siten, että erilaisilla käyttäjäryhmillä on mahdollisuus sen käyttämiseen. Parhaiten esteettömyyden arvioitiin toteutuvan uimahalleissa (81 %), pallokentillä (68%) ja yleisurheilukentillä (66%). Eniten puutteita esteettömyydessä arvioitiin olevan kunto- ja liikuntasaleissa. Esteettömyydessä on edelleen paljon parannettavaa liikuntapaikoilla. Vain kolmasosassa kunnista oli tehty esteettömyyssuunnitelmia.