Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Onko esteettömyys huomioitu kunnallisilla perusliikuntapaikoilla?

Esteettömyydessä on edelleen paljon parannettavaa liikuntapaikoilla. Kolmasosassa kunnista oli tehty esteettömyyssuunnitelmia.

Pelkkä liikuntapaikan olemassaolo ja käyttövuoro eivät vielä takaa liikuntapaikan saavutettavuutta. Liikuntapaikan tulee olla esteetön siten, että erilaisilla käyttäjäryhmillä on mahdollisuus sen käyttämiseen.

Kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat esteettömyyden toteutuvan parhaiten uimahalleissa (81 %), pallokentillä (68%) ja yleisurheilukentillä (66%). Uimahalli on laajoja väestöryhmiä palveleva liikuntapaikka ja soveltavan liikunnan eri käyttäjäryhmille tärkeä liikuntapaikka, minkä takia niiden esteettömyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Taulukossa 6.8.6.1. on kuvattu, kuinka suuri osa kunnan eri tyyppisistä liikuntapaikoista oli esteettömiä vuonna 2013 ja vuonna 2019.

Eniten puutteita esteettömyydessä oli kunto- ja liikuntasaleissa. Mikäli kaikki kunnan liikuntapaikat eivät ole esteettömiä, tulee käyttövuoroja jaettaessa ottaa huomioon tilojen sopivuus eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Esteettömät liikuntapaikat tukevat yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnalliseen aktiivisuuteen.

Kuntien viranhaltijoilta kysyttiin, millaisia korjaustoimia liikuntapaikoilla tulisi tehdä, jotta ne saataisiin esteettömiksi. Avovastauksissa nousi esiin vanhempien liikuntapaikkojen osalta peruskorjaus, jonka yhteydessä esteettömyys voidaan huomioida kattavasti. Yksittäisiä korjaustoimia vaativia asioita tai tarvittavia korjaustoimenpiteitä olivat muun muassa opasteet ja värimaailma, kulkureitit, kynnykset, hissit, pysäköinnin sijainti, katsomotilat ja maansiirtotyöt esteettömyyden parantamiseksi.

Esteettömyyssuunnitelmien määrä oli lisääntynyt jonkin verran verrattaessa vuoden 2013 arvioinnin tuloksiin. Vuonna 2013 18 prosenttia vastanneista kunnista ilmoitti, että kunnan liikuntapaikoille on tehty esteettömyyssuunnitelma. Vuonna 2019 liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelmia oli tehty 32 prosentissa vastanneista kunnista. Pohjois-Pohjanmaalla suunnitelmia oli tehty hieman enemmän kuin Kainuun kunnissa (Taulukko 6.8.6.2). Esteettömyyden turvaaminen liikuntapaikoilla vaatii suunnitelmallista työtä. Hyvällä suunnittelulla esteettömyys voidaan huomioida liikuntapaikkojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kaikissa vaiheissa ja kaikki

Taulukko 6.8.6.1. Kuntien liikuntapaikkojen esteettömyys vuosina 2013 ja 2019.

Taulukko 6.8.6.2. Liikuntapaikkojen esteettömyyssuunnitelmat.