Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Valtakunnallinen arviointi

Miten oppivelvollisuusikäiset sijoitetut lapset ja nuoret asuvat?

Suurin osa oppivelvollisuusikäisistä lapsista ja nuorista on sijoitettu perhehoitoon tai laitoshuoltoon.

Perhehoidolla tarkoitetaan hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen lapsen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitajia kutsutaan usein myös sijaisvanhemmiksi. Ammatilliset perhekodit (ammatillinen perhehoito) ovat puolestaan luvanvaraisia ja edellyttävät perhehoitoa vahvempaa osaamista. Kyseessä olevat perhekodit sijoittuvat perhehoidon ja laitoshoidon väliin. Laitoshuolto sisältää lastenkodit, koulukodit ja muut edellisiin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. (THL 2020.) Taulukosta 3.7.1. nähdään, että lähes puolet (49 %) oppivelvollisuusikäisistä lapsista on kunnissa sijoitettuna perhehoitoon ja vajaa kolmasosa laitoshuoltoon (29,2 %).

Taulukko 3.7.1. Oppivelvollisuusikäiset lapset sijoitusmuodon mukaan AVI-alueittain, %-osuudet (n=211).