Sijoitettujen lasten opetuksen järjestäminen

Valtakunnallinen arviointi

Mitkä ovat lastensuojelulain perusteella kuntaan sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestämisen tavat?

Suurin osa oppivelvollisuusikäisistä lapsista ja nuorista käy kunnan omaa koulua.

Suurin osa (74,2 %) lastensuojelulain perusteella kuntiin sijoitetuista oppivelvollisuusikäisistä lapsista opiskelee kuntien omissa kouluissa (Kuva 3.8.1.). Eniten lastensuojelulain perusteella sijoitettuja lapsia kyselyyn vastanneiden kuntien kouluissa on Etelä-Suomen AVIn alueella (1 073) ja vähiten puolestaan Lapin AVIn alueella (106).

Oppivelvollisuusikäisistä lapsista lastensuojelulaitoksissa opiskelee joko kokonaan tai osittain vähemmän kuin joka viides (17,4 %). Muissa kuin lastensuojelulaitossa kyselyyn vastanneissa kunnissa opiskelee 115 oppilasta. Muita kuin edellä mainittuja opiskelupaikkoja sijoitetuille lapsille ovat myös toisen kunnan peruskoulut ja sairaalakoulut.

Suurin osa (89,1 %) kyselyyn vastanneista kunnista järjestää lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetuksen joko itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Vastanneista kunnista yhdeksän ilmoitti hankkivansa opetuksen perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetuilta opetuksen järjestäjiltä (eli rekisteröidyltä yhteisöltä, säätiöltä tai valtiolta). Kunnista 19 ilmoitti, että sijoitettujen lasten opetuksen järjestää lastensuojelulaitos ja 14 kunnan osalta kunta on myös palkannut lastensuojelulaitokseen opettajan. Palkatuilla opettajilla oli pääsääntöisesti opettajan muodollinen kelpoisuus.

Muita sijoitettujen lasten opetuksen järjestämistapoja kunnilla on vähäisessä määrin muun muassa koulunkäyntiohjaajan pitämä yksityisopetus tai lastensuojelulaitoksen kanssa järjestetty opetus.

Kyselyyn vastanneissa kunnissa sijoitetuista lapsista vajaa viisi prosenttia (215) ei saa valtioneuvoston päättämän tuntijaon tuntimäärän mukaista opetusta. Syy siihen, että sijoitettu lapsi ei saa tuntimäärän mukaista opetusta, liittyy useimmiten lapsen terveydentilaan ja siihen, että koulunkäynti ei ylipäätään ole täysimääräisesti mahdollista.

Lähes joka kolmannella (29,5 %) lastensuojelulain mukaan sijoitetulla oppivelvollisuusikäisellä on kunnille tehdyn kyselyn mukaan erityisen tuen päätös. Ainoastaan seitsemällä prosentilla sijoitetuista lapsista on päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Kuva 3.8.1. Kyselyyn vastanneiden kuntien sijoitettujen lasten lukumäärät kouluissa AVI-alueittain.