Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Lait ja asetukset

Kuntalaki (410/2015)

Perusopetuslaki 628/1998

Perusopetusasetus 852/1998

Perustuslaki (731/1999)  

Varhaiskasvatuslaki 540/2018

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018

Viittomakielilaki (359/2015)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

 

Opetushallituksen määräykset ja oppaat

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2016: 1

Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2018: 9a

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2018: 3a

 

Muut tietolähteet

Den svenskspråkiga befolkningens utveckling i Finland 1990–2040. Saarela, Jan, 2020. Utgivare: Tankesmedjan Magma och Svenska Finlands folkting

https://magma.fi/den-svensksprakiga-befolkningen-i-finland-1990-2040/

Kuntaliitto.fi

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/

Kuuloavain.fi
https://www.kuuloavain.fi/

www.oph.fi

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) Kuurojen Liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. (Haettu 17.4.2020) http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk15/Viittomakielten_kielipoliittinen_ohjelma.pdf

Lapsi ja sisäkorvaistute (2013). Satakieliohjelma.fi. Waasa Graphics Oy, Vaasa 2013

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_sprak/sprak_i_finland/teckensprak

https://oikeusministerio.fi/viittomakielet

https://vm.fi/alueellistaminen

Santala, Oona-Jemina (2019): Kaksikielinen pedagogiikka ja kielelliset oikeudet viittovan oppilaan opetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905141770

Tilastokeskus.fi

Vipunen.fi